”Vår bransch är inte förskonad”

Så motverkar storbyråerna sexism på kontoret.

Maria Karlén

Revisionsbranschen publicerade i förra veckan en artikel där ett antal byråanställda vittnade om bland annat tafsande chefer. En person gjorde gällande att byrån försökt att reducera sexuella trakasserier till ”grabbig stämning”. Nu berättar några av branschens tyngsta personalchefer (som svarat på en minienkät) hur de ser på förekomsten av sexism i revisions- och redovisningsbranschen.

”Vi tror inte att vår bransch är förskonad, problemet finns på alla arbetsplatser, men hur stort är svårt att säga. Vi har för få kvinnor på seniora positioner och vi vet att det finns ’gamla’ myter kvar inom konsultyrket där kvinnor inte känner sig hemma alltid, speciellt efter man skaffar familj”, skriver KPMG:s HR-direktör Maria Karlén.

Till skillnad från i exempelvis sjukvårds-, media-, juridik- och teknikbranscherna har inga Facebookupprop mot sexuella trakasserier startats i revisions- och redovisningsbranschen, såvitt Revisionsvärlden känner till.  Därför slipper byråerna den extragranskning som Diskrimineringsombudsmannen DO efter diverse upprop i sociala medier kommer att göra på en rad större advokatbyråer och medieföretag. Ingen av HR-cheferna i enkäten tror att problemet är större inom revision och redovisning än i andra branscher men ingen förnekar heller att sexism finns även på byråer.

Katarina Roddar

”Det förekommer tyvärr även hos oss”, skriver PwC:s HR-direktör Katarina Roddar.

”Vi är en konsultorganisation med allt var det innebär och det kan säkert förekomma jargon och maktmissbruk som vi inte får kännedom om. Våra medarbetare är också ute hos våra kunder till stor del och om det händer något där så kommer det inte alltid fram till oss som arbetsgivare”, skriver Maria Karlén.

”Det jag tycker att #metoo-kampanjen visat är att sexuella trakasserier är ett samhällsproblem, inte ett branschproblem”, skriver Karitha Ericson, vice vd på Grant Thornton.

Ingen av byråerna i enkäten försöker mäta förekomsten av sexuella trakasserier över tid men frågor kring respektfullt bemötande och lika villkor ingår ofta i de årliga medarbetarundersökningarna.

”Om ett kontor har hamnat lågt (avseende sådant, RV:s anmärkning) har vi vidtagit åtgärder”, skriver Karitha Ericson.

Flera av byråerna säger sig tillämpa ”nolltolerans” gällande sexuella trakasserier och håller sig med diverse policydokument och uppförandekoder.

Karitha Ericson

”Ofredanden och sexuella trakasserier är i strid med vår uppförandekod, Code of Conduct, som är en uppsättning interna krav på våra medarbetare. Medarbetare som anser att man råkat ut för någon form av diskriminering uppmanas att omgående ta upp det med närmaste chef eller personalavdelningen. PwC har också en whistle blower-funktion där medarbetare uppmanas att anmäla överträdelser av koden och oegentligheter”, skriver PwC:s Katarina Roddar.

”I de, lyckligtvis få, fall där det kommit till ledningens kännedom att någon upplevt sexuella trakasserier har vi agerat direkt. Det vore givetvis naivt av oss att tro att vi vet allt, det kan säkert finnas upplevelser som inte berättats om. Men desto större anledning för oss att jobba för att medarbetare ska känna sig trygga med att berätta, så att vi kan agera”, skriver Karitha Ericson.

KPMG:s Maria Karlén tror också att ett resolut agerande är viktigt.

”(Vi ska) inte vika en sekund från processen som vi har satt upp. Stor respekt för inblandade individer såklart men en mycket tydlig och bestämd markering från arbetsgivaren att ett sådant beteende inte är OK på något sätt. Det kan leda till varning och i allvarliga fall uppsägning”, skriver hon.

Deloittes HR-chef Anna Pontén betonar chefernas ansvar för att förebygga och uppmärksamma kränkningar i alla dess former. Därför är likabehandlingsarbete en viktig del i Deloittes chefsutbildningar.

”Om någon trots allt skulle drabbas har chefer på alla nivåer i organisationen ett ansvar att omedelbart agera. Om en medarbetare känner sig utsatt kan man ta upp detta med närmaste chef, annan chef man har förtroende för, HR, Ethics officer eller högsta ledningen”, skriver Anna Pontén.

PwC betonar utbildningsinsatser.

”En åtgärd är utbildningsinsatser i form av så kallade awareness-seminarier och bias-training där vi jobbar med att medvetandegöra och diskutera dessa frågor”, skriver Katarina Roddar.

Flera av byråerna har i samband med #Metoo-kampanjen påmint om policydokumenten och nolltoleransen. Bland annat har PwC:s vd Peter Nyllinge i sitt senaste vd-brev påmint om whistle blower-funktionen och uppmanat alla medarbetare att anmäla allt som är i strid med byråns uppförandekod.

Flera byråer uppger att de framöver kommer att arbeta ännu mer med frågor kring sexism på arbetsplatsen.

”Ofta, och som vi kan se i spåren av #Metoo, så är man inte medveten om vilken jargong man skapar med olika beteenden”, skriver KPMG:s Maria Karlén.

Även branschorganisationerna följer vi #metoo- debatten.

Enligt Srf Konsulternas vd Roland Sigbladh är det viktigt att byråer av alla storlekar ställer frågor till all personal om de blivit utsatta för någon form av trakasserier, i så fall utreda vad som hänt och genomföra de åtgärder som kan krävas för att förhindra fortsatta trakasserier.

”Från FAR:s sida lyfter vi gärna de här frågeställningarna, i första hand genom Balans som också planerar att belysa #metoo”, skriver FAR:s kommunikationschef Lena Henriksson.

 

Martin Hammarström

[email protected]