Vinstlyft på KPMG

Kraftig resultatförbättring, men revision och ekonomiservice backar.

 

KPMG ökade omsättningen med 2 procent till 2,22 miljarder kronor under det brutna räkenskapsår som slutade den 30 september i fjol. Det är mindre än konkurrenterna PwC och EY, som växte med 6 respektive 8 procent under det räkenskapsår som avslutades den 30 juni samma år. Personalmässigt krympte koncernen med 46 medarbetare till 1662 personer, trots att marknaden i fjol växte kraftigt. Framför allt tappar KPMG inom revision och ekonomiservice, där försäljningen minskade något, medan trenden i stället är stark inom rådgivningsdelen, som ökade med 8 procent.

”Transaktionsrådgivning en har stått sig fortsatt stark på marknaden och efterfrågan på tjänster har varit hög. En utökad satsning på rådgivning mot kapitalmarknaden i samband med transaktioner har genomförts. Satsningar har även gjort inom technology advisory, dels för att ligga steget före inom ny teknik och risker kopplade till detta och dels för att bredda tjänsteutbudet, exempelvis inom området systemförändringar kring regelverk”, skriver KPMG i förvaltningsberättelsen.

Även inom management consulting och skatt är det god fart.

KPMG:s skattechef Tina Zetterlund

”I syfte att möte den ökade efterfrågan på skatterådgivning har rekryteringen av kvalificerade skattekonsulter fortsatt. Efterfrågan från kunderna för tjänster rörande skatteprocesser med Skatteverket har också fortsatt att öka, liksom efterfrågan på tjänster relaterade till indirekt beskattning”, står att läsa i förvaltningsberättelsen.

Resultatmässigt gick KPMG starkt under fjolåret. Rörelseresultatet ökade med 20 procent till 159 Mkr och resultatet efter skatt landade på 125 Mkr. Resultatlyftet kan delvis förklaras med att byrån lyckades fakturera mer trots färre anställda. Personalkostnaderna minskade med nästan 20 Mkr jämfört med fjolåret. En kostnadspost som däremot ökade med 33 Mkr är övriga externa kostnader. Det förklaras av byråns jätteflytt av huvudkontoret på Tegelbacken i Stockholm, till två nya kontor i city och i Solna, se tidigare artikel.

KPMG delade ut 125 Mkr till 99 delägare, vilket blir cirka 1,2 Mkr per delägare i snitt. Det är en rejäl ökning från i fjol då utdelningen landade på cirka 1 Mkr i snitt, men mindre än på PwC och EY där delägarna fick cirka 1,9 Mkr i snitt.

Martin Hammarström

[email protected]