Två PwC-revisorer varnas

En delägare och en Örebrorevisor prickade av RI.

PwC Stockholm

Revisorsinspektionen, RI, varnar två auktoriserade revisorer från PwC i två helt separata beslut.

Det första beslutet rör en PwC-delägare verksam i Stockholm, som enligt RI haft allvarliga brister i sin revision av ett energibolag som gått i konkurs. Anmälan mot revisorn är omfattande, kom in till RI i september 2015 och tycks vara gjord av ägaren.

Anmälaren ifrågasatte att energibolaget tagit upp en uppskjuten skattefordran till ett stort belopp, trots att bolaget gick med förlust. Därmed ifrågasattes revisorns godkännande av årsredovisningen.

RI begär att revisorn ska förklara varför hon godtog det värde som redovisades för den uppskjutna skattefordran, för att kunna utreda om det förelåg tillräckliga revisionsbevis för hennes handlande. Myndigheten redogör i sin bedömning för Bokföringsnämndens allmänna råd där det framgår att man ska redovisa en uppskjuten skattefordran gällande underskottsavdrag till den grad det är sannolikt att man vid framtida beskattning kan avräkna avdragen mot överskott. Dock indikerar själva förekomsten av underskottsavdrag att skattepliktiga överskott kanske inte kommer uppstå i framtiden. I och med att företaget historiskt sett har gått med förlust, borde uppskjutna skattefordringar endast redovisas om omständigheterna på ett övertygande sätt tyder på att det kommer att finnas tillräckliga skattepliktiga överskott.

Revisorn uppger i beslutet att ”[h]ennes bedömning av den uppskjutna skattefordran grundade sig dels på slutsatserna av hennes granskning av koncernens förutsättningar för fortsatt drift, dels på hennes bedömning av prognosens rimlighet.” Hon grundade bland annat sin bedömning på att man planerade närmare samarbeten mellan bolagen i koncernen, vilket skulle vara positivt för lönsamheten. I sin utredning kommer RI dock fram till att detta inte utgjorde tillräckliga revisionsbevis och att revisorn åsidosatt god revisionssed.

Den andra varnade PwC-revisorn är verksam i Örebro och det ärendet rör bristfällig granskning av flera bolag. Ett av bolagen bedriver finansieringsverksamhet och vd:n i bolaget äger, indirekt eller direkt, fyra andra bolag som reviderats. Även det ärendet påbörjades efter att en anmälan kommit in till RI.

Bland annat har revisorns utredning av ett lån från finansbolaget till det i beslutet kallade B-bolaget varit bristfälligt. Enligt RI har han inte på ett godtagbart sätt granskat om lånet enligt 21 kap. 1 § aktiebolagslagen var förbjudet. B-bolaget var dotterbolag till ett av de andra bolagen som vd:n i finansbolaget ägde och eftersom det inte är tillåtet att aktiebolag lämnar penninglån till bolagets vd, bedömer RI att situationen omfattas av låneförbudet. Detta gäller dock inte rent kommersiella lån, vilket revisorn hävdar att det rör sig om.

RI menar att det inte går att utläsa om revisorn hade inhämtat revisionsbevis för att det skulle röra sig om ett kommersiellt lån och att han genom sina yttranden i ärendet inte kunnat göra sannolikt att sådana bevis fanns. RI anmärker även på revisorns granskning av bonusutbetalningar till finansbolagets vd, renoveringskostnader gällande finansbolaget, kapitalbrist i ett av de andra reviderade bolagen samt granskningen av redovisning som rörde pågående rättstvister i två av bolagen. Inspektionen bedömer att “[d]et som läggs honom till last är allvarligt” och därför utmynnar beslutet i en varning.

Länkar till besluten:

Delägaren

Örebrorevisorn

Vida Tenhunen Salehi

[email protected]