Två revisorer avstängda

Revisorsinspektionen visar musklerna.

Två revisorer, från Göteborg respektive Uppsala, har nyligen blivit avstängda från yrket efter beslut av Revisorsinspektionen, RI.

Uppsalarevisorn åkte dit efter att först ha granskats av FAR:s kvalitetsnämnd. RI gick igenom revisioner av fem bolag och hittade mycket allvarliga brister. Revisorns granskningar av bolagens kostnadsposter och intäktsredovisningar var inte godtagbara och i fyra av de fem bolagen hade han inte på ett tillfredställande sätt granskat väsentliga balansposter. RI menade bland annat att han tillstyrkt fastställande av balans-och resultaträkningarna utan grund.

Göteborgsrevisorn hade även han först blivit granskad av FAR, men gick ur branschföreningen innan FAR:s kvalitetsnämnd kunde göra en omkontroll. Då blev revisorn i stället föremål för RI:s ”systematiska och uppsökande tillsyn”. Ur askan, i elden – myndigheten tycks alltså granska alla revisorer som lämnar FAR.

Även Göteborgsrevisorn hade tillstyrkt fastställande av balans-och resultaträkningarna för fem bolag utan grund. Han hade vidare b.la. inte granskat resultaträkningarna på ett godtagbart sätt, inte närvarat vid lagerinventering trots att inget hinder förelåg och undertecknat revisionsberättelser trots avsaknad av skriftliga uttalanden. RI fann att det i revisionen av fyra av de fem bolagen fanns mycket allvarliga brister och uttalade att det fanns ”starka skäl att ifrågasätta hans förmåga att utföra revisioner av godtagbar kvalitet”.

Vida Tenhunen Salehi

[email protected]