FAR lyckades pruta ner sanktionsavgift

Personliga sanktionsavgifter för revisorer stannar på 1 Mkr i regeringens lagrådsremiss.

Det blir högst en miljon kronor i personlig sanktionsavgift för revisorer i personlig sanktionsavgift för revisorer. Det framgår av regeringens lagrådsremiss som ska anpassa den svenska lagstiftningen till nya EU-regler, det så kallade revisionspaketet. När justitierådet Kristina Ståhl lämnade över sitt betänkande i maj i fjol fick den höga föreslagna sanktionsavgiften på hela 10 Mkr FAR:s generalsekreterare att gå i taket. Förslaget gör det “extremt riskfyllt att vara revisor“, dundrade han och fortsatte: “Vi får inte glömma att vi redan har tuffa regler för skadeståndsansvar”. Regeringen tycks alltså ha lyssnat på kritiken.

Tanken är att de nya reglerna ska öka revisionens kvalitet och stärka revisorernas opartiskhet och självständighet. Extra höga krav ska gälla för revisionen i börsbolag, banker och försäkringsbolag. Här är några av nyheterna:

  • Revisionsberättelsen ska innehålla mer information till nytta för den som är intresserad av företagets ekonomi.
  • Börsbolag och de viktigaste finansiella företagen, bland annat banker och försäkringsbolag, får som utgångspunkt inte ha samma revisionsbyrå i mer än tio år, så kallad byrårotation. Börsbolag som inte är finansiella företag ska kunna behålla revisionsbyrån i upp till tjugo eller tjugofyra år, om de uppfyller särskilda krav.
  • Revisionsutskotten, som övervakar att företagens redovisning sköts på ett bra sätt, får fler uppgifter och ska finnas i fler företag.
  • Kraven på revisorns oberoende skärps, bland annat när det gäller möjligheten för revisorn att utföra konsulttjänster åt det granskade företaget.
  • dan-brannstrom-hires-1Om ett börsbolag eller ett finansiellt företag bryter mot reglerna när det gäller revision, ska Finansinspektionen kunna ingripa.
  • Revisorsnämndens ställning stärks när det gäller tillsynen över revisorer. Utöver de befintliga disciplinåtgärderna erinran, varning eller upphävande av revisorns godkännande eller auktorisation får Revisorsnämnden möjlighet att besluta om sanktionsavgifter och tidsbegränsade förbud att utöva revision.

”Förslaget syftar till att ytterligare stärka förtroendet för revisionen och de granskade företagen, inte minst för de företag som är av stor betydelse för samhället. Bra regler om vad revisorerna ska rapportera och om deras oberoende gör det lättare för dem att leva upp till de höga förväntningarna”, säger justitieminister Morgan Johansson.

Regeringen föreslår att lagstiftningen ska träda i kraft den 17 juni 2016.

Martin Hammarström

[email protected]