Stockholmsrevisor varnad

"Bristande kontrollaktiviteter" enligt RI.

En revisor som driver en mindre byrå i centrala Stockholm har varnats av Revisorsinspektionen, RI. Revisorn har redan prickats i FAR:s kvalitetskontroll och detta ledde inspektionen att granska honom. Han har brustit i sin dokumentationsskyldighet i sin granskning av tre bolag och därmed åsidosatt god revisionssed.

I ett av bolagen, verksamt i resebranschen, handlar det om bristande kontrollaktiviteter. Revisorn själv uppger till RI att han ”bedömde att bolagets interna kontroll var effektiv och att intäktsredovisningen var tillfredställande” men RI anser att ”den beskrivning som han har lämnat av sin granskning av den interna kontrollen är kortfattad, generell och utan konkretion”. Inspektionen bedömer att han inte hade underlag för att tillstyrka resultat-och balansräkningarna.

I samma bolag saknades en upplysning i årsredovisningen om att bolaget hade 400 000 kr i ställd säkerhet hos Kammarkollegiet. Revisorn uppger att han missade att kontrollera att upplysningen kom med i den slutgiltiga årsredovisningen men att den fanns i tidigare versioner. RI ser det som bristande noggrannhet. Den sista punkten RI slår ner på är att revisor har godtagit uttalanden från företagsledningen hos de två andra bolagen långt innan avgivande av revisionsberättelser.

RI betonar speciellt allvaret i att fastställa resultat-och balansräkningar utan att egentligen ha grund för det. Normalt vore det graverande att revisorn redan varnats i ett tidigare disciplinärende, men eftersom det fallet gäller andra försummelser motiverar det inte en strängare åtgärd denna gång, anser RI.

Ärendet har dnr 2016-704 hos RI.

 

 

 

Vida Tenhunen Salehi

[email protected]