”Slopad revision kan underlätta för oseriösa aktörer”

Riksrevisionen försvarar kritiserad rapport.

Helena Lindberg

Tunga näringslivsföreträdare sågade i en debattartikel nyligen en rapport som Riksrevisionen presenterade före jul. Rapporten föreslår ett återinförande av den revisionsplikt för små aktiebolag som avskaffades för sju år sedan. Även FAR har deltagit i debatten. I onsdagens Dagens Industri försvarar riksrevisor Helena Lindberg och rapportförfattaren Nedim Colo för första gången rapportens slutsatser offentligt.

De fördelar reformen gett näringslivet uppväger inte nackdelarna, anser de.

”Antalet aktiebolag ökade, men på bekostnad av andra företagsformer och reformen har alltså inte lett till märkbart ökat företagande. Anmälningar från revisorer till Ekobrottsmyndigheten har minskat från cirka 300 per år till i princip noll och Skatteverket har fått in betydligt färre orena revisionsberättelser från revisorer, vilket gör att Skatteverket gått miste om tidiga indikationer på att allt inte står rätt till i olika bolag. Berörda myndigheter har inte kunnat kompensera för bristerna och upptäckt av ekonomiska brott har försvårats”, skriver Helena Lindberg och Nedim Colo.

Författarna tillstår att man inte kan fastställa att reformen har lett till ökad ekonomisk brottslighet, men rapporten visar att tillväxttakten tydligt sjönk bland bolag som valt bort revision samtidigt som den fortsatte att öka för jämförbara bolag.

”Det ser vi som en indikation på att bolag utan revision i högre utsträckning än bolag med insyn av en revisor medvetet har redovisat lägre ekonomisk aktivitet för att undkomma skatt”, skriver de och fortsätter:

”Riksrevisionen förstår företagandets betydelse för svensk välfärd och internationella konkurrenskraft, men det är naivt att blunda för att reformen kan ha underlättat för oseriösa aktörer – till nackdel för seriösa företagare och samhället i stort.”

 

Martin Hammarström

[email protected]