Seger för KPMG-delägare mot Revisorsinspektionen

Revisor får sitta i valberedningen för stort försäkringsbolag.

KPMG:s kontor på Vasagatan 16, Stockholm.

En revisor och delägare vid KPMG har vunnit mot Revisorsinspektionen, RI, i Kammarrätten. Målet handlar om revisorns rätt att sitta i valberedningen för ett stort försäkringsbolag, se tidigare artikel.

Revisorsinspektionen gav i fjol KPMG-revisorn en erinran eftersom myndigheten ansåg att uppdraget skulle ses som ”förtroenderubbande sidoverksamhet”. Revisorn, som har backats upp av KPMG och byråns jurister, överklagade först RI-beslutet i till Förvaltningsdomstolen i Stockholm. De gick på RI:s linje.

Revisorn gav sig inte och överklagade igen till Kammarrätten i Stockholm, som alltså upphäver RI:s beslut. Revisorn har även under processernas gång låtit sig omväljas i samma valberedning, där han är ordförande.

“Kammarrätten gör samma bedömning som jag, vår chefsjurist och vår ansvarige för Ethics & Independence ursprungligen gjorde innan jag först accepterade uppdraget”, skriver KPMG-revisorn i ett mejl till Revisionsvärlden.

Huruvida en auktoriserad revisor kan sitta i en valberedning har tidigare aldrig prövats av RI.

Myndigheten tryckte i sitt beslut i fjol på att det är valberedningen som föreslår styrelse. Revisorn skulle därför indirekt ha ett ”betydelsefullt inflytande på hur verksamheten i bolaget bedrivs”.

Kammarrätten håller inte med.

”Den omständigheten att valberedningen genom sitt arbete har en viss möjlighet att påverka styrelsens sammansättning är enligt kammarrätten inte tillräcklig för att han ska anses vara engagerad i omfattande affärsverksamhet. Det finns inte heller några uppgifter om att han till följd av sidoverksamheten regelmässigt hamnar i situationer där han måste avsäga sig pågående uppdrag”, skriver Kammarrätten i domen.

Av Revisorslagens förarbeten framgår att en auktoriserad revisor inte bör sitta i en styrelse för ett bolag som verkar i samma bransch som en revisionsklient. Styrelseuppdrag i banker och försäkringsbolag är helt uteslutna. Trots att KPMG-revisorn aldrig skulle kunna sitta i försäkringsbolagets styrelse kan han alltså sitta i valberedningen, som föreslår styrelsen. Inte så konstigt, tycker Kammarrätten.

”Även om de aktuella uppdragen (som ordförande och ledamot i valberedningen) avser ett försäkringsbolag, kan inte enbart den omständigheten medföra att sidoverksamheten ska anses vara av en sådan art eller omfattning att det rubbar förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet. En samlad bedömning måste göras utifrån samtliga omständigheter i det enskilda fallet”, skriver Kammarrätten i domen.

KPMG har många affärskopplingar till den försäkringsgrupp som det aktuella försäkringsbolaget tillhör. KPMG är revisionsbyrå i över hälften av de 48 största bolagen i gruppen. Detta tycks dock inte ha haft någon betydelse i målet.

Domen är daterad den 29 januari 2018 och har målnummer 4373-17. Den kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

”Vi analyserar domen och har inte ännu tagit ställning till om vi ska överklaga”, skriver RI:s tillförordnade chefsjurist Anders Ahlgren till Revisionsvärlden.

Martin Hammarström

[email protected]