Revisor drev rättsprocess ihop med klienter

Varnas av Revisorsinspektionen - men överklagar beslutet.

En auktoriserad revisor i varnas av Revisorsinspektionen, RI, efter att ha fört ett skadeståndsmål mot ett finansbolag tillsammans med klienter. Bakgrunden var att revisorn, tillsammans med klienterna, gjorde investeringar i en råvaruobligation (en s.k.  strukturerad produkt) via ett bolag som visade sig bluffa i marknadsföringen. Disciplinärendet inleddes efter ett anonymt tips som ifrågasatte ifall man som revisor kan ”aktivt och långvarigt [göra] finansiella placeringar i miljonklassen […] tillsammans med revisionsklienter”.

Revisorn driver en byrå ansluten till nätverket Moore Stephens. Investeringen gjordes år 2009 tillsammans med tre andra aktörer: ett byggbolag, en privatperson kallad JH och ett bolag i Luxemburg. Totalt ska investeringen ha varit i 100-miljonerkronorsklassen (men belånad) och investerarna betalade in 9 Mkr i form av ett förlagslån till finansbolaget SIP Nordic Råvaruarbitrage 10 AB för att täcka fluktuationer.

Enligt anmälaren, som tycks väl insatt i förhållandena, gjorde revisorn investeringen ihop med några av sina”bättre kunder”.

RI uttalar sig inte om själva investeringen med klienterna med hänvisning till att den gjordes för mer än fem år sedan. Oavsett om det var lämplig eller ej tycks händelsen vara preskriberad (varning eller erinran får inte ges för fel som gjordes mer än fem år innan RI underrättar revisorn om ett disciplinärende). Istället är det en efterföljande rättsprocess som myndigheten slår ned på. När investerarna upptäckte underligheter i finansupplägget stämde de SIP Nordic Fondkommission AB, som enligt revisorn och de andra investerarna hade ägnat sig åt vilseledande marknadsföring. Stockholms tingsrätt gav i en dom den 28 oktober 2014 investerarna rätt: Marknadsföringen hade varit vilseledande.

När processen pågick var revisorn revisor i byggbolaget, dess två dotterbolag, i två aktiebolag där JH var hel- respektive delägare, och i flera bolag kopplade till Luxemburgbolaget, bland annat deras svenska dotterbolag. Totalt åtta bolag. Frågan är om det faktum att parterna bedrev en process tillsammans kunde påverka revisorns oberoende.

RI anser att revisorn ”genom att inneha revisionsuppdrag i de åtta aktuella bolagen under den tid som rättsprocessen pågick har äventyrat sitt oberoende och därmed åsidosatt sina skyldigheter som revisor”, och landar i en varning.

Men revisorn, som överklagat beslutet, hävdar att processen inte innebar att revisorn och klienterna hade något gemensamt intresse, “i vart fall inte mer än vad aktieägare i ett börsbolag har”.

Visserligen anlitades en gemensam advokat för att hålla nere processkostnaderna men advokaten hävdar att alla uppdragsgivarna behandlades självständigt.

“Tanken att en revisionsklient genom ett visst förhållningssätt i processen skulle kunna utöva press på revisionsbolaget (och vice versa) framstår som mycket långsökt och verklighetsfrämmande”, står att läsa i överklagandet.

När det gäller själva investeringen (som alltså inte prövats av RI) poängterar revisorn till Revisionsvärlden att det inte fanns några möjligheter för honom själv eller de andra investerarna att påverka värdet på obligationen, som var kopplad till ett råvaruindex. Därför har han svårt att se hur investeringen skulle kunna påverka oberoendet.

Läs hela disciplinärendet här.

Vida Tenhunen Salehi

[email protected]