Oförenliga uttalanden i revisionsberättelse gav varning

Revisorsinspektionen har varnat en revisor i Skåne på grund av en revisionsberättelse med flera oförenliga uttalanden. I sin rapport har han uppgett att bolagets årsredovisning är korrekt och ger en rättvis bild av bolagets finansiella ställning. I samband med detta har han även gett grönt ljus till bolagets resultat och balansräkningar.  

Senare i rapporten uppger dock revisorn att både bolagets balansräkning och delen som berör bolagets förluster innehåller poster med värden som inte går att fastställa. I och med detta har det inte varit möjligt för revisorn att avgöra om årsredovisningen presenterar en korrekt bild i enlighet med årsredovisningslagen. Trots detta har han godkänt bolagsstyrelsens förslag. 

Revisorn menar att det hela är resultatet är av ett enkelt slarvfel.

“Revisorn har uppgett att hans avsikt var att avstå från att uttala sig när han kompletterade revisionsberättelsen i dessa avseenden, men att han missade att stryka de standardiserade avsnitten om tillstyrkande”, skriver RI (Revisorsinspektionen).

Revisor inspektionen menar att revisorn genom sin oaktsamhet har åsidosatt god revisionssed och därmed sina skyldigheter som revisor.

Läs hela beslutet här: Dnr 2021-1423

Jonas Karanta

[email protected]