Jäv gav revisor varning

Frun gjorde bokslut och mannen skrev under revisionsberättelsen.

En revisor på en mindre byrå i Hälsingland varnas av Revisorsinspektionen (RI). Anledningen till att RI tar upp ärendet är FAR:s kvalitetskontroll av revisorn där jäv aktualiserats. I flera bolag där han varit revisor har hans fru hjälpt till med redovisningsarbetet och upprättandet av bokslut.

Revisorn uppger att ”vid tidpunkten för FAR:s kvalitetskontroll hösten 2015 var han vald revisor i fem aktiebolag där hans hustru biträdde med bokföringstjänster och upprättande av bokslut” och att det berodde på personalbrist. Revisionsarbetet utfördes inte av honom själv utan av en revisorssuppleant.

Den bedömning RI gör grundar sig på 9 kap. 17 § första stycket 5 aktiebolagslagen som säger att den inte får vara revisor som är gift med någon som biträder vid bolagets bokföring. Revisorn har enligt RI ”genom att formellt kvarstå som bolagets revisor, åsidosatt aktiebolagslagens jävsbestämmelser”, detta trots att revisorssuppleanten gjorde jobbet.

RI tar även upp att företagsledningens skriftliga uttalande till revisorn är daterat efter att revisorn avgivit revisionsberättelsen. Anledningen till detta verkar ha varit tidspress. Inspektionen anser att revisorn åsidosatt god revisionssed ”genom att underlåta att inhämta ett yttrande som var daterat innan han avgav sin revisionsberättelse”.

Tillsynsmyndigheten bedömer alltså att revisorn i båda fall försummat sina skyldigheter, men att det som är mest allvarligt är åsidosättandet av jävsbestämmelserna. Han tilldelas alltså en varning för sitt agerande.

 

 

 

 

Vida Tenhunen Salehi

[email protected]