Sen årsredovisning gav varning

Revisor i Södermanland prickas av Revisorsinspektionen.

En auktoriserad revisor med egen byrå på en mindre ort i Sörmland varnas av Revisorsinspektionen, RI, efter att ha blivit anmäld av en före detta kund. I sin anmälan klagar kunden på att revisorn avslutat deras samarbete utan att höra av sig till honom, och att årsredovisningen lämnats in för sent.

RI rör det faktum att årsredovisningar upprättats för sent, vilket väcker frågor rörande revisorers aktivitetsplikt och vad för skyldigheter en revisor har när det kommer till misstanke om brott.

Inom sex månader efter räkenskapsårets utgång måste årsredovisningen upprättas och revideras. Om det verkar som att revisorn inte kommer att få årsredovisningen i tid för granskning, måste denne uppmana styrelsen att följa sina skyldigheter.

Enligt revisorn har dialog förts med både företagsledaren och redovisningskonsulten angående att ”bokslutet och årsredovisningen för vart och ett av dessa år inte skulle kunna färdigställas för att hinna revideras inom lagstadgad tid”.  Det godtar RI men noterar att kontakterna inte ledde till att revisorn kunde göra sitt jobb i tid. RI:s slutsats blir att han ”brustit i den agerandeplikt som en revisor har i en situation av detta slag.”

En försenad årsredovisning kan dessutom aktualisera ansvar för bokföringsbrott. I detta fall upprättades årsredovisningarna åtta till nio månader efter utgången av räkenskapsåret. Om det tros ta mer än sju månader innan årsredovisningen kan presenteras på en årsstämma, så ska en revisor alltid ”överväga att lämna redogörelse om misstanke om bokföringsbrott”, enligt FAR:s uttalande som RI hänvisar till. RI kritiserar inte revisorn nämnvärt för hans agerande gällande det första året då årsredovisningen var försenad. När det gäller de räkenskapsår där dröjsmål upprepats anser dock inspektionen att revisorn borde ha agerat i enlighet med 9 kap. 43 och 44 §§ aktiebolagslagen, som behandlar underrättelse om brottsmisstanke till styrelsen samt kontakt med åklagare. I och med att han inte gjort detta, anser RI att han åsidosatt god revisionssed.

Länk till hela beslutet.

Vida Tenhunen Salehi

[email protected]