Kommunal revision i skottlinjen

Hård debatt om likriktning av revision och ökad makt för Revisorsinspektionen.

Från vänster: Cecilia Forss, ordförande i Revisionsdelegationen SKL, Dan Brännström, generalsekreterare FAR, Stefan Lundgren, riksrevisor, Anneli Lagebro, revisionsdirektör i Stockholms läns landsting och Peter Öhman, professor vid Mittuniversitetet.

I torsdags samlades representanter för privat, kommunal och statlig revision för att diskutera gemensamma frågor. Värd var Revisorsinspektionen, RI, och grunden för diskussionen var en färsk promemoria Den framtida revisionen, där myndigheten bland annat föreslår gemensamma kompetenskrav på yrkesrevisorers med gemensamma prov och auktorisationer – oavsett i vilken sektor de verkar. Revisionsvärlden har skrivit om förslagen i en tidigare artikel.

”Mig veterligen är det första gången som den statliga, kommunala och privata revisionen samlas på detta sätt”, sa Dan Brännström, generalsekreterare i branschorganisationen FAR.

Skarpast blev diskussionen kring den kommunala revisionen. RI skriver i promemorian att det är oklart hur väl den kommunala revisionen följer internationella revisionsstandarder som ISA och ISQC1. Myndigheten misstänker att tillämpningen skiljer sig mellan de olika kommuner och landsting ”beroende på skilda förutsättningar i resurser och kompetens. Här har heller ingen extern utvärdering genomförts av tillämpningen.”

RI pekar även på att de auktoriserade revisorer som kommunerna anlitar som biträden till de förtroendevalda revisorerna sällan granskas av myndigheten. ”En svårighet är här förhållandet att de anlitande yrkesrevisorerna inte fullgör en självständig revision med egen rapportering och att det inte heller är tydligt vilka standarder som reglerar deras arbete”, skriver RI i promemorian.

Cecilia Forss, ordförande i Revisionsdelegationen vid SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, var kritiskt till flera förslag i promemorian.

”Tyvärr genomsyras promemorian av idén att en modell för revision passar alla. Det är samma normering, samma kompetenskrav och ovanpå detta en statlig tillsyn av alltsammans. Jag får associationer till helt andra samhällen än vårt när jag läser förslagen”, sa Cecilia Forss.

Hon påminde om att det är det ännu så länge är de förtroendevalda revisorerna som spelar huvudrollen i den kommunala revisionen – inte de sakkunniga biträdena – och att statsmakterna inte signalerar att någon ändring på detta förhållande är på gång.

Hon fick visst eldunderstöd av Peter Öhman, professor vid Mittuniversitetet.

”Det är olyckligt att den kommunala revisionen pekas ut som problemet. Om det var så att kommuner var roten till allt ont inom revision skulle alla skandaler vara inom den sektorn – men så är det inte”, sa Öhman.

FAR:s Dan Brännström höll med om mycket i RI:s rapport, särskilt det som gällde den kommunala revisionen.

”Det krävs ett politiskt engagemang och politiskt mod att göra de förändringarna som föreslås, inte minst att förändra den kommunala revisionen. Kommunrevisionen är inte up-to-date”, sa Brännström.

Revisorsinspektionen skulle få utökat mandat och mer resurser om promemorians förslag blev verklighet. Myndighetschefen Per Johansson lovade fortsatta initiativ för dialog.

”Budskapet är inte att allt ska paketeras på samma sätt. Det är ändå väldigt mycket som förenar. Det går att skapa en grundplatta för vad revision betyder och innebär”, sa Per Johansson.

Martin Hammarström

[email protected]