Jaktvarningar överklagas inte

PwC bromsar uppmärksammat disciplinbeslut i Kammarrätten.

Henvålen, Härjedalen

För några veckor sedan fastställde Kammarrätten i Stockholm Revisorsnämndens (nu Revisorsinspektionen) varningar för de två revisorer på PwC som jagade med SCA i Härjedalen. Nu står det klart att domarna inte överklagas. Därmed har fjolårets i särklass mest uppmärksammade disciplinbeslut slutligen vunnit laga kraft.  Jakten har bedömts på ungefär samma sätt av Revisorsnämnden, förvaltningsrätten och kammarrätten.

”Lärdomen av denna dom är att revisorer ska vara mycket försiktiga med att delta i aktiviteter med revisionskunder som går utanför det affärsmässiga”, säger Helene Agélii, chefsjurist på branschorganisationen FAR.

Hon ser paralleller med ett annat disciplinärende som Revisionsvärlden uppmärksammat, där en revisor på EY fick en erinran efter att, tillsammans med sin sambo, ha följt med revisionskundens styrelse på en resa till Amsterdam 2013.

Har praxis blivit strängare eller är det revisorerna som inte haft koll?

”Reglerna är inte nya. Samtidigt har det inte funnits så många disciplinärenden som behandlar den här typen av frågor. Det har nog därför förekommit aktiviteter tillsammans med revisionskunder som inte varit förenliga med god revisorssed. Sedan har nog frågan fått stort fokus eftersom acceptansen för gåvor och representation inom näringslivet generellt är lägre idag”, säger Helene Agélii.

Hur viktigt är SCA-caset på ett principiellt plan?

”Det är klart att budskapet från Revisorsinspektionen blir starkare när det prövats i två instanser som delar inspektionens bedömning.”

Hade det varit bra om SCA-revisorerna överklagat till Högsta Förvaltningsdomstolen för att få en riktigt tung prejudicerande dom?

”Det är alltid intressant att ta del av högsta instansens synpunkter, särskilt eftersom sådana beslut är prejudicerande. Hade underinstansernas beslut avvikit från Revisorsinspektionens hade det funnits en viss osäkerhet och då hade en prövning i högsta instans varit viktigare.”

PwC vill inte kommentera det faktum att man inte överklagar domen till Högsta Förvaltningsdomstolen. En gissning är att chanserna att vinna i Högsta Förvaltningsdomstolen helt enkelt inte bedöms vara stora nog för att motivera kostnaderna (och kanske även varumärkesriskerna) för att processa i sista instans. I kammarrätten företräddes PwC-revisorerna av advokaterna Peter Danowsky på Danowsky & Partners och Robert Ohlsson på Nord Advokater. De är inte billiga.

Martin Hammarström

[email protected]