Jaktvarningar överklagas igen

Advokaterna ändrar strategi när SCA-jakt överklagas till kammarrätten.

henvalen-henvalen1-570x400
Henvålen, Härjedalen, där seminarierna ägde rum.

Kammarrätten i Stockholm har fått in ett överklagande gällande de två revisorerna på PwC som varnades i Revisorsnämnden, RN, efter att ha deltagit i seminarier på en jaktanläggning som revisionsklienten SCA tidigare ägde. RN ansåg att deltagande vid bjudjakt äventyrade revisorernas oberoende. Revisorerna överklagade beslutet till förvaltningsrätten, där varningarna dock stod fast.

Revisionsvärlden har läst överklagandet som är skrivet av revisorernas advokater Robert Ohlsson på Nord Advokater och Peter Danowsky på Danowsky & Partners. Advokaterna tycks ha ändrat strategi från förvaltningsrätten. I överklagandet har man släppt en fråga om jäv  – att en ledamot i RN:s tillsynsnämnd skulle varit jävig eftersom denne i ett tidigare jobb på Skatteverket drivit ett omfattande skattemål mot PwC och 45 delägare. Frågan om jäv vann ingen framgång i förvaltningsrätten.

Revisorernas advokater lägger nu full fokus på att få varningen upphävd eller i alla fall ändrad till en erinran. RN tycks anse att det är revisorernas “synbara oberoende” (ser illa ut att jaga med revisorsklient), snarare än det faktiska oberoendet, som äventyrats av jakten. Detta trots att synbart oberoende inte nämns i Revisorslagen. I stället lutar sig RN mot internationella regler från IESBA, Ethics Standards Board for Accountants, som enligt PwC:s advokater “inte är någon självklar rättskälla” i Sverige.

Advokaterna anser också att det saknas rättspraxis för vilka aktiviteter på revisorsklientens seminarier och liknande som en revisor bör tacka nej till för att inte det synbara oberoendet ska hotas. Därför kunde kammarrätten i en dom skulle etablera en ny praxis – att bjudjakt och liknande med revisorsklienter är fel – men samtidig fria de två PwC-revisorerna eftersom de varken hade regler eller rättsfall som vägledning när de åkte på jaktseminariet.

“Med hänsyn till att det inte funnits någon prövning av en motsvarande situation … så bör disciplinär påföljd inte uttömmas även för det fall att Kammarrätten skulle anse att deltagande i jakten hotat revisorns synbara oberoende”, skriver advokaterna i överklagandet.

Advokaterna tar fasta på att både RN och förvaltningsrätten tycks anse att det var OK att PwC-revisorerna deltog i seminariet i Henvålen, Härjedalen, men att de borde avstått från jakten. Förvaltningsrätten bedömer att värdet av själva jakten var 1500-2000 kronor, men advokaterna argumenterar för att det är oklart om det är det värdet i sig som motiverar varningen och i så fall var beloppsgränsen går. “Saken har stor praktisk betydelse för revisorer”, skriver advokaterna i överklagandet.

Det är inte säkert att kammarrätten ger PwC-revisorerna prövningstillstånd. Beslutet om saken väntas i början av nästa år.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se