Deloitte kämpar för obetald faktura till Allra

”Ordföranden godkände fördjupad granskning”.

Revisionsvärlden har tidigare rapporterat om hur Deloitte stämt det skandalomsusade sparbolaget Allra. Detta eftersom Allra vägrar att betala fakturor på knappt 1 miljon kronor för utökad revision. Fordran rör den utökade granskningen som Deloitte gjorde under perioden 31 januari 2017 till den 24 februari 2017, alltså fram till att Deloitte lämnar uppdraget som revisor och anmälde sparbolaget till Ekobrottsmyndigheten. Deloitte fakturerade därefter Allra på 978 900 kronor exklusive moms.

Allra bestrider fakturan och har i sin tur genstämt Deloitte. Allra anser bland annat att revisionsbyrån lämnat i förtid och att byråns extrarevision inte varit till nytta för bolaget.

Nu har Deloitte utvecklat sin talan i dokument som nättidningen Realtid läst. Deloitte beskriver där både granskningen och de löpande kontakterna man haft med Allra. Enligt dokumenten var det revisorn i Allras bolag i Dubai som i januari 2017 informerade att han identifierat ”transaktioner med närstående” som han ville diskutera med Stockholm. Genom telefonsamtal med revisorerna i Dubai och i Luxemburg stod det klart att ”mycket betydande vinster genererats i Allra Dubai och att hela intjäningen i det bolaget härrörde från sju derivataffärer som genomförts med Allras fonder under 2016 samt att Allra Dubai inte haft några intäkter från externa kunder under 2016”, rapporter Realtid.

Revisorn i Dubai ifrågasatte om transaktioner borde ske via Allra Dubai istället för att fondbolaget i Luxemburg genomförde transaktionen direkt med bankerna. Enligt Deloitte initierade detta en djupare genomgång där byrån kritiskt granskade verksamheten. Transaktionerna stämde inte alls överens med den affärsplan som presenterats när verksamheten i Dubai etablerades 2015.

Enligt Deloitte hölls möten med Allras vd Alexander Ernstberger och finanschefen, men revisionsbyrån ska inte ha fått några bra förklaringar till transaktionerna i Dubai. Deloitte träffade även företrädare för bolagen i Luxemburg och Dubai.

”Den bild som började växa fram baserat på den utökade granskningen var att transaktionerna skulle kunna uppfattas som oetiska och inte i fondandelsägarnas intresse. Provisionerna som erlades till dotterbolagen avseende transaktionerna framstod som orimliga”, skriver revisionsbolaget enligt Realtid.

Deloitte kontaktade därefter styrelseordföranden Ebba Lindsö och ledamoten Karin Moberg. Byrån berättade om transaktionerna som skett, de provisioner som erhållits och att det skett transaktioner med närstående.

”Båda företrädarna bekräftade nödvändigheten av såväl den utökade granskningen och det därtill följande utökade arvodet”, skriver Deloitte enligt Realtid.

Ebba Lindsö avgick som styrelseordförande en vecka efter att hon fått informationen från Deloitte, bland annat eftersom hon ansåg att hon inte hade fått tillräcklig och relevant information från Allras ledning.

Martin Hammarström

[email protected]