BDO-partner varnas

Revisorsinspektionen: ”Han skulle ha utfört alternativa granskningsåtgärder”.

Ur den 19 sidor långa anmälan mot BDO-revisorn.

En auktoriserad revisor och partner på BDO i Stockholm har varnats av Revisorsinspektionen (RI) med anledning av revisionen av en koncern. RI drog igång disciplinärendet efter en 19 sidor lång anmälan från en person som tycks vara tidigare styrelseledamot i ett av de reviderade bolagen. En rad påstådda fel radas upp i upp anmälan men det RI tar fasta på är bl.a. att revisorn valt att varken till- eller avstyrka fastställandet av resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2014. RI tycks anse att BDO-revisorn kunde agerat ännu hårdare.

BDO Stockholm

Revisorn kunde inte få in ”tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis”, vare sig gällande ingående balanser eller stora delar av posterna i resultat-och balansräkning. Betydande tillgångar såg ut att ha blivit övervärderade. Exempelvis var värdet på posten Andelar i koncernföretag upptaget till 49,5 Mkr i moderbolagets årsredovisning trots att försäljningen av 90 % av aktierna gått för 12,3 Mkr, vilket visade på en övervärdering av tillgångar. RI uttalar att ”eftersom [revisorn] trots upprepade efterfrågningar inte fick några ytterligare revisionsbevis direkt från köpare eller säljare som bekräftade värdet på tillgångarna, skulle han ha utfört alternativa granskningsåtgärder”. RI föreslår att en extern värderingsman kunnat värdera tillgångarna.

RI anser dels att ”möjligheten att varken tillstyrka eller avstyrka fastställandet av balansräkningen och resultaträkningen bör användas med försiktighet” och dels att situationen inte var ”av det speciella slag” som krävs för det tillvägagångssättet. RI verkar anse att revisorn borde ha prövat alternativa granskningsåtgärder när han inte ansåg sig kunna ta ställning med stöd av underlaget som fanns.

Inspektionen bedömer även att han åsidosatt god revisionssed när han delegerat ”rapporteringsansvaret av väsentliga revisionsfrågor” till det utländska moderbolagets ekonomichef och när han inte motiverat tillräckligt att han valde att avstyrka och varken till-eller avstyrka ansvarsfrihet för vd:n och styrelseledamöter. RI ser allvarligt på bristerna och landar därför i en varning.

Vida Tenhunen Salehi

[email protected]