Bankföreningen: ”Alla redovisningskonsulter ska vara auktoriserade”

Ur Bankföreningens brev till regeringen.

Svenska Bankföreningen föreslår i ett brev till regeringen långtgående åtgärder för att motverka att oseriösa redovisningskonsulter jobbar åt kriminella. Bankföreningen, med vd Hans Lindberg, vill att alla redovisningskonsulter ska vara auktoriserade, anmälningsskyldiga om de upptäcker brott samt stå under tillsyn. Redovisningskonsult ska bli en skyddad yrkestitel med ett centralt register, ungefär som för auktoriserade revisorer.  Förslagen kastas in som ett ”rimligt och effektivt alternativ” till en återinförd revisionsplikt för små aktiebolag, något som övervägs inom Regeringskansliet efter en utredning som lades fram i fjol.

”När ett företag används som brottsverktyg är det ofta redovisningskonsulten som är den utomstående person som har störst vetskap om vad som sker i företaget och vilka personer som i själva verket ligger bakom brotten”, skriver Bankföreningen i brevet.

Bankföreningen anser att långvariga problem med att ”oseriösa aktörer” inom redovisningsbranschen gör att det behövs kraftfulla åtgärder. Grundläggande kompetenskrav och en skyldighet att iaktta god etik skulle gagna både brottsbekämpningen och näringslivet.

”Det är viktigt att redovisningskonsulter har tillräckliga kunskaper för att upptäcka ekonomisk brottslighet och att det finns ett lagstadgat krav på att anmäla det”, säger Hans Lindberg, vd på Svenska Bankföreningen.

Avsikten med förslaget sägs inte vara att skapa en situation som påminner om ett återinförande av revisionsplikt för alla aktiebolag, eller att jämställa revisorer och redovisningskonsulter. Bankföreningen pekar på Norge, som har en modell med statlig auktorisation av redovisningskonsulter och men där staten låter tillsynen utföras av branschorganisationen Regnskap Norge (Srf Konsulternas systerorganisation).

I stället tar förslaget sikte på att göra det svårare för brottslingarna, genom att göra det svårt eller omöjligt att anlita redovisningskonsult. Det är enligt föreningen ofta redovisningskonsulter som städar upp i brottslingarnas bokföring.

“Till exempel är det inte ovanligt att osanna fakturor bokförs i syfte att förklara kontanta betalningar eller kontotransaktioner, att utbetalningar från företagskontot bokförs som något annat än vad dessa i själva verket utgjort eller att felaktiga bokföringsmässiga dispositioner sker i syfte att undvika skatt eller skapa en förskönande bild av tillgångar och skulder. För att dessa bokföringsåtgärder ska kunna genomföras krävs i allmänhet att en redovisningskonsult anlitas”, skriver Bankföreningen.

Läs hela Bankföreningens framställan.

För några år sedan lanserade Ekobrottsmyndigheten ett annat snarlikt förslag.

Martin Hammarström

[email protected]