Anonyma anmälningar plågar revisorer

Var femte anmälan till Revisorsnämnden utan underskrift – FAR fortsatt kritisk.

I våras granskade Revisionsvärlden anonyma anmälningar mot revisorer hos Revisorsnämnden, RN. Vid det tillfället begärde Revisionsvärlden ut samtliga anmälningar som inkommit under perioden 1 januari – 18 april 2016. I den minigranskningen visade sig fyra av totalt 14 anmälningar vara anonyma det vill säga 29 procent.

Nu har RN för Revisionsvärldens räkning gått igenom ett större material – alla anmälningar 2016 fram till den 1 december. I det nya materialet är 12 av totalt 62 anmälningar anonyma, eller 19 procent. Även om snittet är lägre i det nya större materialet bekräftas bilden från i våras: anonyma anmälningar trillar regelbundet in hos RN – i år är ungefär var femte anmälan anonym. FAR:s generalsekreterare Dan Brännström är fortsatt kritisk.

”Jag anser att anmälningar inte ska få vara anonyma, i vart fall inte gentemot Revisorsnämnden. Ett annat sätt att stävja okynnesanmälningarna är att ta ut en avgift som biter”, säger Dan Brännström, generalsekreterare i FAR.

Dan Brännström

De anonyma anmälningarna verkar dock inte i lika hög grad som de underskrivna leda till långa och för revisorn nervösa och arbetskrävande utredningar. Av de 12 anonyma är fem öppna och sju redan avskrivna, vilket ger en avskrivningsandel på 58 procent. Av de 50 underskrivna anmälningarna är däremot 30 öppna och 20 avskrivna alltså bara 40 procent avskrivningsandel.

”Vid kontakt med Revisorsnämndens ledning har jag förstått att myndigheten nu har blivit snabbare på att skriva av uppenbara okynnesanmälningar. Det är bra, sådana ärenden ska inte få plåga människor och inte heller uppta resurser”, säger Dan Brännström.

RN pekar dock på att materialet är litet och att man därför inte ska för långtgående slutsatser.

”Generellt kan sägas att vem som har undertecknat, eller inte undertecknat, en anmälan, inte har någon väsentlig betydelse för vår handläggning. Revisorsnämnden har ju möjlighet att på egen hand öppna ärenden, exempelvis via uppgifter i media.  Intresset är snarast att undersöka revisionskvaliteten i ett uppdrag när det kan tänkas finnas fog för det, oavsett hur uppgifterna kom till myndighetens kännedom”, skriver Philip Lagerling, jurist på Revisorsnämnden, i ett mejl till Revisionsvärlden.

Det är RN som självständigt avgör om en anmälan ska föranleda att ett disciplinärende ska öppnas, men i de allra flesta fall tycks så ske.  Utredningarna tar oftast flera månader men det är möjligt att lägga ned (avskriva) disciplinärenden när som helst under handläggningstiden fram tills ärendet hamnat i den så kallade Tillsynsnämnden. Om ärendet når så långt som till Tillsynsnämnden tilldelas revisorn oftast en påföljd (erinran, varning eller avstängning) men även nämnden kan avskriva ärenden (om det inte kan visas att revisorn har gjort fel).

Martin Hammarström

[email protected]