30 myndigheter som måste inrätta visselblåsningsfunktioner – hela listan

Den 28e oktober beslutade regeringen om en ny förordning som går ut på att 30 myndigheter är skyldiga att skapa och hantera externa visselblåsarfunktioner. Det beslutades även om ett nytt statsbidrag för information och rådgivning till visselblåsare.

“Alla arbetstagare ska ha rätt att larma om missförhållanden. Det är viktigt för den enskilde, men det är också en viktig del av ett fritt och demokratiskt samhälle. Genom införandet av visselblåsarfunktioner blir det lättare och tryggare att slå larm”, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark i ett pressmeddelande.

Den nya visselblåsarlagen gör det möjligt att slå larm om det skulle förekomma missförhållanden på arbetsplatsen, både internt och externt till en myndighet. Syftet med den nya förordningen och det nya statsbidraget är att underlätta för visselblåsare att rapportera om missförhållanden och för att tydliggöra att vissa myndigheter är skyldiga att skapa och hantera externa visselblåsarfunktioner.

Visselblåsningsfunktionerna går ut på att myndigheter, genom externa rapporteringskanaler, ska ta emot, hantera och ge återkoppling på rapporter om missförhållanden inom sina respektive ansvarsområden.

Hur dessa externa rapporteringskanaler ska skötas och inrättas är ännu inte fastställt. Men klart är att det inte sker någon samordning bland myndigheterna. Det är upp till varje myndighet att upphandla revisionsbyråer eller andra konsulter som som erbjuder visselblåsningsfunktioner.

I den nya förordningen regleras att behöriga myndigheter ska inrätta externa rapporteringskanaler men inte hur de närmare ska inrättas. Myndigheterna avgör själva om det behövs någon eventuell upphandling av tjänster”, säger arbetsmarknadsministerns pressekreterare Max Ney.

Det är tänkt att det nya statsbidraget ska hjälpa parter från arbetsmarknaden och ideella organisationer att ge råd och stöd till visselblåsare. Hur mycket pengar som är avsatt till det nya bidraget är dock ännu oklart.  

Alla myndigheter som måste inrätta visselblåsarfunktioner

1. Arbetsmiljöverket
2. Boverket
3. Elsäkerhetsverket
4. Ekobrottsmyndigheten
5. Fastighetsmäklarinspektionen
6. Finansinspektionen
7. Folkhälsomyndigheten
8. Havs- och vattenmyndigheten
9. Integritetsskyddsmyndigheten
10. Inspektionen för strategiska produkter
11. Inspektionen för vård och omsorg
12. Kemikalieinspektionen
13. Konsumentverket
14. Konkurrensverket
15. Livsmedelsverket
16. Läkemedelsverket
17. Länsstyrelserna
18. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
19. Naturvårdsverket
20. Post- och telestyrelsen
21. Regeringskansliet
22. Revisorsinspektionen
23. Skatteverket
24. Skogsstyrelsen
25. Spelinspektionen
26. Statens energimyndighet
27. Statens jordbruksverk
28. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
29. Strålsäkerhetsmyndigheten
30. Transportstyrelsen

Se även tidigare artiklar om visselblåsning:

Högtryck för system för visselblåsning 

Blir ett väldigt tryck när vi närmar oss december

 

Jonas Karanta

[email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *