”Vi vill fortsätta att växa”

Modern Ekonomis nya huvudägare ECIT, med Sverigechefen Daniel Bolin, är inte mätt efter storköpet.

Daniel Bolin

Norska outsourcingkoncernen ECIT nådde inte riktigt ända fram i sitt försök att genom ett bud ta full kontroll över Modern Ekonomi, redovisningsbyrån som har 12 kontor i Sverige. Senaste uppgift är att ECIT kontrollerar 86 procent av Modern Ekonomi. Den First North-noterade redovisningsbyrån lever vidare som fristående bolag, tills vidare. Men ECIT:s i Sverige, Daniel Bolin, anser inte att budet var misslyckat.

”Vårt bud var villkorat med att vi skulle nå en acceptansgrad på 90 procent (då kan minoriteten tvångsinlösas. RV:s anmärkning). Men trots att vi inte nådde ända fram valde vi att gå vidare och är jätteglada att kunna köpa en stor del av Modern Ekonomi, som vi ser som en betydande aktör på den svenska marknaden”, säger Daniel Bolin till Revisionsvärlden.

Hur länge kommer Modern Ekonomis aktie att fortsätta att handlas på First North?

”Jag vet inte vilka krav First North ställer på omsättning och liknande, men vi och Modern Ekonomi kommer att jobba vidare under de förutsättningar vi har nu. Den här situationen är inte så annorlunda för oss. När ECIT gör förvärv köper vi normalt sett en majoritet av aktierna, men sällan 100 procent. Det beror på att vi vill jobba tillsammans med de entreprenörer som byggt upp byråerna”, säger Daniel Bolin.

Modern Ekonomi publicerade nyligen en interimsrapport för perioden oktober till och med december 2020. Omsättningen var i linje med tidigare kvartal, men resultatet var lägre. Rörelseresultatet för tremånadersperioden landade på minus 2,6 Mkr och likvida medel uppgick till 346 000 kronor, vilket kan jämföras med 1,7 Mkr vid årets början.

ECIT-chefen är fåordig när Revisionsvärlden frågar om risken för nyemission och ECIT:s möjligheter att som huvudägare skjuta till nya pengar till bolaget om det skulle behövas.

”Eftersom bolaget är listat måste jag hänvisa till den information som bolaget publicerar, men jag kan bekräfta att ECIT:s intresse i Modern Ekonomi är långsiktigt”, säger Daniel Bolin.

ECIT är en outsourcingkoncern inom ekonomi, lön och IT med huvudkontor i Norge och verksamhet även i Danmark, Sverige, Storbritannien samt i Serbien. Totalt har koncernen 1400 anställda vid ett 70-tal kontor. Etableringen i Sverige startade 2015 med förvärvet av Office Factory, som Daniel Bolin startat och drivit upp. De senaste två åren har man förvärvat redovisningsgruppen Fortner, Stockholmsbaserade Catomi Consulting samt Skånebaserade Pramo och Dalby Ekonomiservice.

”Förutom dessa är vi minoritetsägare i PA Kompetens, som är en stark aktör inom löneoutsourcing med bas i Skåne. Det har gått ganska fort med förvärven nu sista året.”

I samband med att ECIT blev huvudägare i Modern Ekonomi valdes tre ECIT-representanter in i styrelsen. Förutom Daniel Bolin och tidigare Fortner-chefen Jens-Oskar Göransson samt Klaus Jensen, vice vd i koncernen. Enligt kallelsen till Modern Ekonomis årsstämma den 21 januari kommer två tidigare ledamöter att fortsätta i den nya ECIT-dominerade styrelsen: Viktor Olsbo och Modern Ekonomis grundare Mats Olsson (ordförande). Dessutom kommer Modern Ekonomis räkenskapsår att anpassas till ECIT:s.

När ni lade budet talade ni mycket om synergier mellan ECIT och Modern Ekonomi. I vilken grad kan ni uppnå dessa även om Modern Ekonomi fortsätter som fristående bolag?

”Det är svårt att säga. Vi kommer in som en aktiv ägare med en kunskap om branschen och vi hoppas så klart kunna att utveckla bolaget tillsammans med ledningen. Med en större gemensam storlek borde vi kunna stärka erbjudandet gentemot kund. Men just nu är vi i en fas där vi lär känna varandra”, säger Daniel Bolin.

Hur skiljer sig Modern Ekonomi från det ni hittills byggt upp inom ECIT i Sverige?

”ECIT har en historia av att jobba med litet större kunder, medan Modern Ekonomi har en mer bred kundpalett.

Hur långt har Modern Ekonomi kommit i digitalisering jämfört med ECIT?

”Det har jag svårt att bedöma. Man jag kan se att Modern Ekonomi har en stark kompetens och starka lokala kundrelationer. Det bör de slå vakt om.”

Vill ni fortsätta att växa, eller tar ni en paus nu efter budet på Modern Ekonomi?

”Vi vill fortsätta att växa, både organiskt och genom kompletterande förvärv. Vi är väldigt entreprenörsdrivna och vet att tillväxt skapas lokalt.”

Vilken typ av redovisningskoncern är ECIT?

”Vi täcker ett brett kundsegment och alla bolag i gruppen har sin historia och sin unika kunskap. Men gemensamt är att verksamheterna drivits i en entreprenöriell anda. Vi sätter leveransorganisationen i fokus, så att våra redovisningskonsulter kan leverera bra tjänster. Jag tror att det måste finnas en balans mellan det digitala och konsulternas yrkeskunnande och deras personliga möten med kunden”

Är det en svår balans?

”Absolut. Betalningsviljan har minskat för enklare tjänster, och de kommer att fortsätta att minska. Samtidiga ser vi en stark efterfrågan på annan service och rådgivning.”

Varför har de byråer ni köpt sålt just till ECIT, snarare än till någon annan växande aktör?

”De som ansluter till oss har en vilja att fortsätta utvecklas, men vill ha hjälp att parera de förändringar som branschen står inför. Entreprenörerna fortsätter att driva sina verksamheter, samtidigt som vi ger ett stöd när det gäller exempelvis digitalisering, HR, kvalitét, sälj och marknadsföring.”

Vilken mjukvara använder ni inom ECIT i Sverige?

”Vi har en del mjukvaruutveckling inom koncernen, och vi använder bland annat Fortnox och Jeeves i Sverige. Men vi tvingar inte på våra bolag några särskilda system.”

Kan du jämföra den norska och den svenska redovisningsmarknaden?

”Frågeställningarna och utmaningarna är desamma, men jag tror att konsolideringsvågen bland byråerna har kommit något längre i Norge.”

Namnet ECIT betyder ”ekonomi” och ”IT”. Hur viktigt är IT-delen för koncernen?

”I ett nordiskt perspektiv står IT för cirka hälften av vår omsättning, i Sverige är det mindre. Men vi har ett IT-ben även i Sverige. Vi köpte först Fortners redovisnings- och lönedelar 2019, och sedan deras IT-del 2020”, säger Daniel Bolin och tillägger att IT-delen omfattar både IT-support och drift.

Både ni och norska View Ledger gjorde flera uppmärksammade förvärv i fjol. Samtidigt verkar det gå trögt för svenska Aspia och Ludvig & Co att växa utanför Sverige, vilket är en uttalad strategi. Vad kan det bero på?

”Det måste de nog svara på själva. Rent allmänt är det svårt att bygga en organisation som verkar över flera länder. Det som varit avgörande för ECIT:s tillväxt tror jag har varit att vi har kunnat behålla de entreprenörer som sålt delar av sina bolag till oss.”

Finns det egentligen några synergier över landsgränserna inom redovisning och lön?

”Absolut! Både inom IT-system, leveransorganisation och -metodik och inom marknadsföring. Det är en stor fördel gentemot större kunder eller internationella spelare att kunna erbjuda en nordisk lösning som spänner över flera länder”, säger Daniel Bolin.

Martin Hammarström

[email protected]