Två revisorer prickas efter fel i revisionsyttranden kring omställningsstöd

Revisorinspektionen (RI) ger en auktoriserad revisor från KPMG en erinran på grund av ett felaktigt revisionsyttrande.

RI fick upp ögonen för KPMG revisorn efter att Skatteverket lämnat in en underrättelse gällande ett revisionsyttrande för ett aktiebolags omställningsstöd, enligt 8 § förordningen (2021:126) under perioden augusti 2020 – september 2021.

I Skatteverkets underrättelse framgår det bland annat att revisorns beräkningar av fasta kostnader och täckningsbidrag varit felaktiga. Kostnaderna omfattar till exempel ett tillväxtstöd till en lokal flygplats, vilket enligt Skatteverket är en kostnad som bara handlar om exponering och marknadsföring. I och med detta kan man inte räkna den kostanden som en fast kostnad i enlighet med förordningen. Även kostnader för snöröjning ska felaktigt ha redovisats som fasta kostnader, när de egentligen skulle ha beaktats vid beräkningen av täckningsbidrag. Utöver det har även bolagets ansökan om omställningsstöd innehållit felaktiga uppgifter som borde ha uppmärksammats av revisorn.

RI delar till stor del Skatteverkets uppfattning, men ifrågasätter huruvida tillväxtstödet till flygplatsen räkans som en marknadsföringskostnad.

”Det kan i och för sig ifrågasättas om den aktuella flygplatskostnaden, som Skatteverket angett, utgör en kostnad för marknadsföring. Oaktat detta så utgör den inte en fast kostnad enligt förordningen”, skriver RI i sitt beslut.

Läs hela beslutet här: Dnr 2021-1422

Ytterligare en revisor – på en mindre Stockholmsbyrå – har fått en erinran av RI på grund av två revisionsyttranden han lämnat för två aktiebolag i samband med ansökan om omställningsstöd.

Även detta ärende startade i samband med underrättelseuppgifter från Skatteverket gällande bolagens beräkningar av täckningsstöd och fasta kostnader. I sina ansökningar om omställningsstöd har bolagen vid beräkningarna av täckningsbidraget felaktigt dragit av ett belopp som avser fasta kostnader (lokalhyra). Samma kostnad för lokalhyra har även tagits med som stödgrundande fast kostnad.

Revisorn menar att han har gått igenom de aktuella fakturorna men trots detta har han missat att påpeka bristerna. RI menar att revisorn har lämnat ett felaktigt revisionsyttrande i och med att han godkänt bolagens felaktiga beräkningar av täckningsstödet. Därför får han den disciplinära åtgärden erinran.

Läs hela beslutet här: Dnr 2022-0357

Slutligen har en revisor på en mindre Stockholmsbyrå fått en erinran från RI för jobb åt en bostadsrättsförening. Bostadsrättföreningen har hamnat i en konflikt med entreprenören som byggt huset och därför valt att inte betala en faktura på 16,4 mkr, samtidigt som de bokfört fakturan som en skuld. Föreningen ska sedan ha struntat att i att nämna både skulden och konflikten i sin årsredovisning.

RI menar att revisorn är skyldig att påpeka att föreningen måste ta med den här typen väsentliga händelser i sin årsredovisning och eftersom han inte gjort det i sin revisionsberättelse har han åsidosatt god revisionssed.

Läs hela beslutet här: Dnr 2021-0855

 

Jonas Karanta

[email protected]