Två PwC-revisorer varnade

Beslut drabbar Göteborg och Stockholm.

Två PwC-revisorer varnades av Revisorsinspektionen (RI) vid disciplinnämndens sammanträde i december.

Den ena revisorn, verksam i Stockholm, har reviderat ett värdepappersbolag och enligt RI bland annat missat att ta upp en jävsproblematik. Stockholmsrevisorn blev anmäld till RI av en advokat.

Caset: Revisorn reviderade ett värdepappersbolag där förvaltningen sköttes av en vd. Vd:n var även styrelseledamot i värdepappersbolaget. Mannen satt alltså på två stolar och skickade fakturor från konsultbolaget för tjänster han utfört och godkände dessa som vd i värdepappersbolaget. Avtalet mellan värdepappersbolaget och konsultbolaget, som bland annat reglerade vd:ns ersättning, ändrades vid ett tillfälle och blev enligt anmälaren ”synnerligen ogynnsamt” för värdepappersbolaget, som tycks vara en så kallad Family Office. Detta skulle enligt värdepappersbolagets ägares och tillika styrelseordförande uppgifter ha skett utan hennes vetskap trots att ägaren och vd arbetat tillsammans på detta sätt sedan 2008. Anmälan av revisorn tycks grundas på att den kvinnliga ägaren kände sig lurad eller sviken av sin egen vd och anser att revisorn borde ha slagit larm.

Revisorn hävdar i ärendet att ägaren hela tiden varit uppdaterad om de ändrade förhållandena, att ”aktiebolagslagens jävsbestämmelser inte hindrade den verkställande direktören från att vidta åtgärder för att verkställa det ingångna avtalet, trots att han själv inte skulle ha varit behörig att ingå avtalet på grund av jäv” och att ägarens samtycke i vilket fall utsläckte det jäv som RI anmärker på.

RI gör dock bedömningen att det i förevarande fall handlar om just jäv och att ägarens passivitet inte kan tolkas som samtycke som utsläcker jäv. Revisorn borde alltså ha gjort en anmärkning i revisionsberättelsen om att vd:ns agerande stred mot aktiebolagslagen. Tillsynsnämnden landar i en varning. Två revisorer i nämnden är dock oeniga med majoritetens beslut och tycker att det borde stanna vid en erinran.

Den andra varnade PwC-revisorn är verksam i Göteborg. RI drog igång disciplinärendet efter tips från Skatteverket. Hans granskning av ett investeringsbolag har inte gett honom underlag att fastställa bolagets balans- och resultaträkningar enligt RI. Till exempel hade det angående ett lån på 3,85 Mkr från en delägare till investeringsbolaget skett en felbokföring och dennes fordran stod istället upptagen till 1,68 Mkr. Revisorns granskningsåtgärder för att fastställa fordran ansågs inte vara tillräckliga.

RI bedömer att han ”i avsaknad av kompletterande granskningsåtgärder har […] saknat grund för att tillstyrka fastställandet av bolagets balans- och resultaträkningar för räkenskapsåren 2011-2014”. RI finner det allvarlig att det gäller en tidsperiod om fyra år, men trots att samma revisor även tidigare varnats bedömer inspektionen att han inte behöver få en allvarligare påföljd denna gång, eftersom de tidigare bristerna ligger långt tillbaka i tiden.

Ärendena har hos RI dnr 2016-1410 och dnr 2017-357.

 

Vida Tenhunen Salehi

[email protected]