Tre trender inom revision och redovisning 2023

De senaste åren har lärt oss hur snabbt det oväntade kan hända. Det råder ingen tvekan om att osäkerhet – vare sig det handlar om inflation och makroekonomisk volatilitet eller politiska spänningar och förändrade lagar – har haft stor inverkan på samtliga branscher den senaste tiden. Redovisningsyrket förändras i grunden vilket gör att vårt värde som revisorer alltmer kommer att drivas av vår förmåga att dela insikter och samarbeta med andra funktioner inom företaget gällande strategisk planering och beslutsfattande.

Nedan listar jag tre trender som revisorer, redovisnings- och ekonomichefer gör klokt i att anamma förr snarare än senare.

1. Investera i AI för att attrahera och behålla talanger

Att anställa och behålla talanger är en av de största utmaningarna för såväl CFO:er som för andra chefer, men en förståelse för vad de anställda vill kan underlätta väsentligt. Svaret på detta är i många fall ett meningsfullt arbete. Teknik kan ha en förvånansvärt stor inverkan på huruvida anställda upplever sitt arbete som meningsfullt genom att skala bort tidsödande arbete som till exempel manuell sammanställning av data eller hantering av klumpiga kalkylblad. AI automatiserar manuella processer som dessa, vilket gör att personalen kan fokusera på mer värdeskapande arbete som till exempel att identifiera trender från data för att hjälpa företaget att förstå värdet bakom siffrorna.

En undersökning vi på Workday nyligen låtit genomföra bland 260 CFO:er världen över visade att nästan hälften (48 %) planerar att investera i teknik för att effektivisera arbetet gällande företagets ekonomi. Ännu mer slående är att så gott som alla (99 %) av de CFO:er som prioriterar teknik håller med om att uppdateringar gällande tekniken kommer att bli ännu viktigare för att både attrahera och behålla anställda.

Detta är något som kommer att bli allt viktigare på en marknad där efterfrågan på kvalificerad personal är hög och det råder stor konkurrens. Enligt Deloitte uppger 82,4 % av chefer inom det offentliga som anställer personal inom ekonomi och redovisning att det är en stor utmaning att behålla talanger. Att investera i teknik som automatiserar kärnprocesser och effektiviserar användarupplevelsen kommer att vara av största vikt för att bygga upp och behålla ett kvalificerat och flexibelt ekonomiteam.

2. Påskynda och effektivisera intern rapportering med nolldagsbokslut

En av de viktigaste faktorerna för ekonomiavdelningen är förmågan att snabbt dela insikter och samarbeta med andra funktioner inom företaget. Traditionellt sett har avstämning av finansiella rapporter i slutet av en rapporteringsperiod – oavsett om det är månads-, kvartals- eller årsvis – varit en arbetsintensiv flaskhals som tagit dagar, ibland veckor att slutföra. Det är en mödosam och långvarig avslutande process som inte bara är ett slöseri med resurser utan även fördröjer hastigheten med vilken data kan analyseras och hur snabbt informationen når beslutsfattarna. Detta är en kritisk sårbarhet i dagens affärsmiljö med stor osäkerhet och snabba förändringar, där användbar information snabbt kan förgås.

Ett av redovisningens mest ambitiösa mål syftar dock till att förändra detta: genom ett nolldagsbokslut som utnyttjar intelligent automatisering och är kontinuerligt tillgänglig, tillhandahåller aktuell information för att avsluta bokföringen när som helst, påskyndas den interna rapporteringen och dataanalysen dramatiskt. Det är inte konstigt att 86 % av CFO:er säger att de har siktet inställt på att uppnå ett snabbare avslut i realtid senast 2025, detta enligt Gartner, och mer än hälften av de tillfrågade har redan genomfört investeringar som huvudboksteknik och arbetsflödesautomatisering.

Även om ett nolldagsbokslut är det slutgiltiga målet, är varje steg mot detta mål – till exempel att automatisera manuell datainmatning för fakturor eller manuell journalskapande – dagliga processförbättringar som främjar ekonomifunktionen. Med hjälp av artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) har vi på Workday uppnått nästan 100 procents faktureringsnoggrannhet och 100 procents automatisering av vårt kassaflöde, och andelen journalanteckningar som vi numera utför manuellt är otroligt låg. När avvikelser uppstår identifieras de snabbt vilket gör att vi kan åtgärda dem i god tid innan de påverkar bokslutet.

3. Datadrivna beslut i realtid blir allt viktigare

William Millard

I en alltmer komplex och sammankopplad affärsmiljö inser cheferna i koncernledningen att snabba datadrivna beslut är viktigare än någonsin. Även om redovisningsyrket traditionellt sett har betraktats som ett rent sifferjobb som fokuserar på historiska data, har teknik och omvandling gjort att det nu står i centrum för strategiskt beslutsfattande och värdeskapande. Redovisningsansvariga spelar bland mycket annat en viktig roll för att driva en organisations strategi för miljö, sociala frågor och styrning (ESG) genom att använda teknik för att analysera data, få fram insikter och påverka investeringsbeslut gällande ESG.

Vare sig det handlar om att belysa de ekonomiska konsekvenserna av operativa och strategiska beslut, att se röda flaggor och identifiera ineffektivitet eller att utvärdera möjligheter till att snabbt omplacera investeringar samt förbättra prestanda, ger tekniken redovisningsteam möjlighet till snabba insikter i realtid och att analysera drivkrafterna bakom data.

De trender som omformar redovisnings- och finansyrkena är inte skilda från den större ekonomiska osäkerhet och volatilitet som organisationer märker av i dag. På många sätt har det brådskande behovet av bättre anpassningsförmåga och motståndskraft påskyndat de djupgående förändringar som pågår i hur redovisningsfunktionen arbetar, bidrar till och samarbetar i hela verksamheten. För de som arbetar med revision, redovisning och ekonomi ser det ut att bli ett spännande och betydelsefullt år – och än har vi bara börjat.

William Millard, Regional Sales Director Sweden and Norway, Workday

Åsikterna i krönikan är skribentens egna. Vill du också skriva en krönika i Revisionsvärlden? Mejla!

Redaktionen

[email protected]