Nytt EU-initiativ inom revision och bolagsstyrning

”Kommer att debatteras livligt i branschen”, enligt Helene Agélii på NRF.

Helene Agélii

Uppmärksammade företagsskandaler i Europa, bland annat i tyska Wirecard och brittiska Carillion gör att EU-kommissionen överväger skarpare regler för företagsrapportering från – och revision av – börsbolag och andra företag av ”allmänt intresse”, framför allt banker.

I ett nytt ”initiativ” vill kommissionen – genom en enkät – ta in synpunkter från näringslivet, revisionsbranschen, myndigheter och andra intressenter. Utgångspunkten är att initiativet ska resultera i ett skarpt EU-direktiv som kan träda i kraft redan i slutet av nästa år.

”Syftet är att stärka kvaliteten i företagens rapportering genom att ta ett helhetsgrepp. Det är troligt att det blir ett nytt direktiv. Kommissionens initiativ kommer att debatteras livligt i branschen”, säger Helene Agélii, generalsekreterare i Nordiska Revisorsförbundet (NRF).

Den 81-sidiga enkäten tar sikte på tre områden. Den första delen rör bolagsstyrning eller corporate governance.

”Det finns en oro för att börsbolagets styrelser inte har ett tillräckligt stort ansvar, särskilt när det gäller risker kopplade till interna kontrollsystem, fraud och going concern. Dessutom upplevs bolagens revisionskommittéer ha en alltför svag position”, säger Helene Agélii.

Det andra fokusområdet är revision.

”Det har visat sig att EU:s revisionspaket från 2014 (som bland annat tvingade fram byrårotation, RV:s anmärkning) implementerades ganska olika i olika länder. Här kan det framöver bli mindre utrymme för nationella avvikelser. Det finns även en fortsatt oro inom EU för marknadskoncentration inom revision och dålig konkurrens”, säger Helene Agélii.

Det tredje området handlar om hur de nationella myndigheterna övervakar den finansiella rapporteringen. Det omfattar tillsynen över både revisorer och företag av allmänt intresse.

”Här verkar problemet främst vara att det finns stora skillnader mellan hur tillsynen utförs i olika medlemsländer. Dessutom verkar det som om EU-kommissionen anser att tillsynsmyndigheterna har för små resurser”, säger Helene Agélii.

Även om det ännu så länge endast rör sig om en enkät är det tydligt att en boll satts i rullning.

”Om inte EU griper in är det troligt att problemen kvarstår”, skriver EU-kommissionen i ett bakgrundsmaterial till enkäten.

På Revisorsinspektionen har man just tagit del av enkäten.

”Vi kommer att studera enkäten noga och troligen besvara de delar av den som rör oss”, säger myndighetschefen Per Johansson.

Läs mer om initiativet på kommissionens webbplats.

Martin Hammarström

[email protected]