Revisorns röst behövs inför utdelningsbesluten

Men anledning av den senaste tidens debatt om huruvida krisande företag (framför allt börsbolag) bör dela ut pengar till ägarna och samtidigt ta emot samhällets krisstöd måste några helt uppenbara förhållanden lyftas fram. Politikerna talar om olämpligt och omoraliskt uppträdande, blir förbannade, tycker att det sticker i ögonen och kräver lagändring. Jag blir mest förvånad över den uppenbara okunnigheten som tycks råda.

Varje styrelse som överväger att föreslå en aktieutdelning har ju att fundera över kapitel 17 3:e paragrafen i aktiebolagslagen. I synnerhet punkt 2 som talar om bolagets konsolideringsbehov. Man ska författa en skrivelse, som förklarar hur företaget ska kunna klara sig, med både minskad likviditet och minskad soliditet. Den ska skrivas under och dateras.

Revisorn har att ta ställning, både till styrelsens uttalande, men ska även göra sin egen bedömning. Vi skriver ju – när vi kan det:
”Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.”

Om man har svårigheter att betala löner/skatter/avgifter och moms inom en nära framtid, kan ju ingen utdelning godtas av revisorn. Kanske det i detta läge även finns fara för bolagets fortbestånd. Kan man som revisor inte avstyra utdelningen i förväg, kan man ju avstyrka utdelningen i revisionsberättelsen.

Någon namnkunnig styrelseledamot uttalade sig att ”styrelsen föreslår ju bara en utdelning, det är ju stämman som fattar beslutet”. Man frågar sig oroligt vilken information som ägarna kan tänkas besitta, som har undgått både styrelsen och revisorn, och som får stämman att avstå från utdelning?

Solveig Turunen

Revisionsberättelsen är väl just det stöd som stämman behöver i den här frågan?

Jag vill hävda att den styrelse som föreslår en aktieutdelning samtidigt som man begär samhällets stöd för sin fortsatta drift varken agerar omoraliskt eller olämpligt. Det är helt enkelt ett brott mot aktiebolagslagens försiktighetsprincip.

Solveig Turunen
Godkänd revisor

Detta är en gästkrönika. Vill du också skriva en krönika eller en debattartikel i Revisionsvärlden? Mejla oss! 

Martin Hammarström

[email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *