Revisor kan tvingas lämna valberedning

Sidouppdrag i försäkringsbolag olämpligt, enligt Revisorsnämnden.

Revisorsnämnden på Karlavägen i Stockholm.

En auktoriserad revisor vid KPMG i Stockholm kan tvingas lämna valberedningen i ett stort försäkringsbolag. I ett färskt beslut från Revisorsnämnden, RN, tilldelas revisorn en erinran, den mildaste påföljden i disciplinärenden, eftersom uppdraget ses som “förtroenderubbande sidoverksamhet”.

Revisorn har suttit i försäkringsbolagets valberedning sedan 2013, sedan 2016 som ordförande, men det är först nu som Revisorsnämnden fått upp ögonen för uppdraget.

Revisorslagens förbud mot sidoverksamhet tar bland annat sikte på revisorer som engageras i omfattande affärsverksamhet vid sidan av jobbet. Enligt revisorn borde inte uppdraget kunna ses som förtroenderubbande sidoverksamhet i revisorslagens mening eftersom valberedningen inte alls är involverad i försäkringsbolagets affärsverksamhet. Uppdraget är personligt, inte kopplat till arbetet som revisor, och tar cirka 60-70 timmar om året. Ersättningen som ordförande uppgår till cirka 125 000 kronor/år, vilket är obetydligt i förhållande till revisorns totala inkomster. Av beslutet framgår att revisorn redan innan han utsågs stämde av saken internt med KPMG:s chefsjurist och Risk Management Partner. Även försäkringsbolagets jurister gav klartecken. Revisorn anmälde dessutom till försäkringsbolaget att han inte ville delta i arbetet att nominera externa revisorer, vilket godtogs.

RN skriver i sitt beslut att det i och för sig inte finns något som tyder på att valberedningen skulle ha någon direkt koppling till affärsverksamheten, men att valberedningen trots allt lämplighetsbedömer och nominerar styrelseledamöter.

”Genom den särskilda möjlighet att påverka sammansättningen av styrelsen som detta ger honom kan han också utöva ett inte obetydligt inflytande över bolaget”, skriver RN som därmed anser att uppdraget kan rubba förtroendet för hans opartiskhet och självständighet.

Till saken hör även att KPMG har många affärskopplingar till den försäkringsgrupp som det aktuella försäkringsbolaget tillhör. KPMG är revisionsbyrå i över hälften av de 48 största bolagen i gruppen.

Revisorn skriver i ett mejl till Revisionsvärlden att han tillsammans med kolleger analyserar RN-beslutet och ännu inte bestämt om det ska överklagas.

Martin Hammarström

[email protected]