PwC vinner miljontvist mot avhoppare

Chefsjuristen: ”… ordningen är återställd”.

Anna Maria Kjellström

Chefen för Grant Thorntons kontor i Falun ska betala 1,1 miljoner kronor plus ränta till PwC. Detta för att han tog med sig 96 kunder när han 2014 hoppade av från PwC för att bli partner i Grant Thornton och chef för Falukontoret. Det framgår av en färsk tingsrättsdom, som även slår fast att kontorschefen ska betala en del av PwC:s rättegångskostnader – 300 000 kronor. Det får förutsättas att Grant Thornton står för dessa kostnader, om domen inte ändras i högre instans.

Annie Sebelius

Enligt Grant Thorntons kommunikationschef Annie Sebelius har man ännu inte bestämt om man ska överklaga.

”I dagsläget vill vi inte kommentera saken ytterligare utan behöver tid att utvärdera nästa steg”, skriver hon i ett mejl till Revisionsvärlden.

Kontorschefen hade hos PwC titeln director, nivån under partner, och hade vid avhoppet varit på PwC i 23 år, mest i Gävle- och Sandvikenområdet. Han ville dock till Falun, där han bor och har familj, och fick ett bra erbjudande av Grant Thornton.

Vid avhoppet stod det klart att kontorschefen ville ta med sig kunderna han var ansvarig för. Han förutsatte att Grant Thornton skulle betala för kunderna han tog med sig till Falun, men så har hittills inte skett eftersom så de två byråerna inte kunnat komma överens om priset. I början av 2015 kom dessutom den omtalade KPMG-domen i arbetsdomstolen (AD 2015 nr 8), där KPMG förlorade i ett liknande mål mot en revisor i Sundsvall. Han hoppade av till Grant Thornton och tog 80 klienter med sig.

”Det var lite som om en bomb hade slagit ned i branschen och den gjorde att Grant Thornton blev mindre intresserat av att betala för de 96 kunderna”, säger PwC:s chefsjurist Anna Maria Kjellström till Revisionsvärlden.

I kontorschefens directoravtal med PwC står att läsa att om directorn hoppar av och tar med sig kunder ska directorn ersatta PwC ”med ett belopp som motsvarar 50 procent av erhållet arvode avseende det/de uppdrag som du fortsätter att handlägga … dock längst under en tidsperiod om två (2) år”.

Konkurrensklausuler är sedan länge standard i konsultbranschen men juridiskt finns gränser för hur långt arbetsgivare kan gå i fråga om att hindra medarbetare från att hoppa av och bedriva konkurrerande verksamhet. Frågan är om klausulerna håller juridiskt.

”Klausulen har ett försåtligt innehåll. Även PwC har haft svårt att tolka klausulen, vilket har fått till följd att dess talan ändrats flera gånger under processen”, hävdar kontorschefen i domen.

Kontorschefen och Grant Thornton yrkade på att konkurrensklausulen i directoravtalet var oskälig enligt 38 § avtalslagen, en generalklausul. Man lutade sig mot KPMG-domen. Falu tingsrätt anser att klausulen håller.

”Kontorschefen har enligt tingsrättens mening varit väl medveten om effekterna av sitt val att ta med sig ett stort antal kunder från PwC till Grant Thornton”, skriver tingsrätten i domen.

Efter KPMG-domen rådde stor osäkerhet om konkurrensklausulernas giltighet, men därefter har i alla fall två domar gett den byrå som drabbats av avhopp rätt till ersättning. Dels den aktuella domen från Falun, som alltså fortfarande kan överklagas. Dels en dom i Arbetsdomstolen, där en redovisningskonsult hoppade av från PwC i Lund, tog med sig 21 kunder till egen verksamhet och dessutom rekryterade tre av sina gamla kolleger, se tidigare artikel. Redovisningskonsulten vann framgång i tingsrätten men domen överklagades till Arbetsdomstolen som snarare gick på PwC:s linje.

”I både Lundadomen och Faludomen kom domstolarna till slutsatsen att kundskyddsklausulerna, som vi kallar dem, var skäliga. Om den här domen vinner laga kraft (inte överklagas och ändras i högre instans, RV:s anm.) skulle jag vilja säga att ordningen är återställd. Man måste rätta sig efter klausulerna när man slutar”, säger Anna Maria Kjellström.

Det olika fallen är dock inte helt jämförbara. Dessutom finns sedan december 2015 en ny överenskommelse om konkurrensklausuler mellan arbetsmarknadens parter.

”Efter KPMG-domen har vi vässat vår argumentation utifrån det som domstolen slog ned på i KPMG-målet. Nu verkar det som om domstolarna bättre förstår vårt intresse av att kunna skydda våra kundstockar. Revisionsbyråer investerar mycket pengar i bland annat kompetensutveckling, arbetsverktyg, varumärkesbyggande. Det motiverar att kundstockar i högre grad ska tillkomma byrån än den enskilda medarbetaren. Dessutom går trenden mot att arbeta mer i team. Då blir den enskilde konsulten eller rådgivaren kanske litet mindre viktig och kunden mer knuten till byrån”, säger Anna Maria Kjellström.

Majoriteten av de 96 kunderna i Falumålet var så kallade kombiuppdrag med både revision och redovisning. De flesta hade kontorschefen som personvald revisor så övergången till Grant Thornton bör ha varit relativt odramatisk för kunderna.

När PwC till sist stämde den avhoppade medarbetaren yrkade byrån i första hand på att kontorschefen skulle betala 3 187 984 kronor, vilket baserades på 50 procent av den totala faktureringen mot kund. Tingsrätten landade dock i PwC:s andrahandsyrkande som är beräknat utifrån vad PwC före avhoppet fakturerat de 96 kunderna för kontorschefens eget arbete. Hans timmar motsvarar cirka 25 procent av den totala faktureringen till ”hans” kunder.

Domen i Falu tingsrätt har målnummer T 795-16.

Martin Hammarström

[email protected]