”Konkurs helt i onödan”

Företagares rädsla gör konkurs till en självuppfyllande profetia.

Sponsrat innehåll

I oktober lämnade Pontus Braunerhjelm över Entreprenörsskapsutredningen till näringsminister Mikael Damberg. Pontus Braunerhjelm har i knappt två år arbetat som särskild utredare för den offentliga utredningen som syftar till att förbättra innovations- och entreprenörsklimatet i Sverige. En av delarna i denna utredning fokuserar på just företagsrekonstruktioner och företags möjlighet att få en andra chans.

”Företagares rädsla för konkurs är så stor att många agerar på ett sätt som gör att risken för detsamma ökar vid minsta lilla svacka i företaget. Det riskerar att bli en självuppfyllande profetia”, säger Marcus Wenner, vd för Svensk Företagsrekonstruktion.

Marcus Wenner

Dagens regelverk kan självklart förbättras, men det största problemet i dag är att för få bolag rekonstrueras. Mängder av bolag med fin potential ansöker om konkurs helt i onödan, vilket leder till en stor värdeförstöring och i värsta fall stora ekonomiska risker för bolagets ägare och ledning.

Spannet på vilka som får ansöka om företagsrekonstruktion är stort. I ena änden bolag med enorma skulder och utan kassa, där skuldavskrivningen blir substantiell och där nytt kapital ofta behöver tillföras. I andra änden finns skuldfria bolag, som inom en snar framtid kan prognostisera betalningsproblem. I det senare fallet blir ofta företagsrekonstruktionen mycket friktionsfri. Den handlar i mångt och mycket om ett lagstadgat betalningsanstånd, att man säkrar löneutbetalningarna till de anställda genom den statliga lönegarantin och ser till att skulder som förfaller till betalning hanteras på ett korrekt sätt.

Genom en ansökan om företagsrekonstruktion ges ett lagstadgat betalningsanstånd avseende samtliga skulder. Det ger bolaget tid att hantera sin ekonomiska situation. I de bolag som dras med en skuldbörda är en av de viktigaste delarna av rekonstruktionsarbetet att få till ett ackord och nedskrivning av de oprioriterade skulderna. Till de oprioriterade skulderna räknas, förutom de allra flesta leverantörsskulder, också andra inlånade medel utan förmånsrätt, förfallen och upparbetad skatt samt delar av den statliga lönegarantin. Eftersom det är möjligt att skriva bort 75 procent av de sammanlagda skulderna i ett ackord så ges det rekonstruerade bolaget en bra chans till nystart. De bortskrivna delarna i ackordet, den så kallade ackordsvinsten, återställer också i de allra flesta fall ett eventuellt negativt eget kapital vilket gör en rekonstruktion till ett utmärkt sätt att hantera en kontrollbalansräkningssituation under en rådrumstid.

Under en företagsrekonstruktion ska det rekonstruerade bolaget betala alla sina löpande kostnader, men länsstyrelsen kan under en period avlasta bolaget dess lönekostnader genom den statliga lönegarantin. Redovisnings- och revisionstjänster har, förutom rätt till direkt eller förskottsbetalning under företagsrekonstruktionen, även en lagstadgad förmånsrätt för utfört arbete innan företagsrekonstruktionen. Förmånsrätten sträcker sig till utfört arbete sex månader innan företagsrekonstruktionen och innebär att dessa fordringar inte får skrivas ned med ackordet utan måste betalas fullt ut.

Denna text är sponsrat innehåll från Svensk Företagsrekonstruktion AB, ett helägt dotterbolag till det börsnoterade bolaget FrontOffice Nordic AB. Svensk Företagsrekonstruktion fungerar som ombud för bolaget som genomgår en företagsrekonstruktion och har som huvudsaklig uppgift att stödja bolagets ledning i lönsamhetsarbetet och avlasta organisationen i de delar som berörs av företagsrekonstruktionen samt att tillse att bolagets intressen inte förbises under rekonstruktionsprocessen.

Svensk Företagsrekonstruktion

[email protected]