Behåller revisorstiteln – trots att de lämnat revision

Oklart hur många som fått dispens av RI.

Carin Rytoft Drangel, Dan Brännström och Annelie Dahlqvist

FAR:s generalsekreterare Dan Brännström och branschorganisationens vd Annelie Dahlqvist är båda auktoriserade revisorer, trots att de lämnade byrån (i deras fall EY) 2003 respektive 2011. Även på Revisorsinspektionen finns det flera auktoriserade revisorer som lämnat byrån, bland andra chefsrevisorn Carin Rytoft Drangel.

”Hur kan dessa uppfylla yrkesverksamhetskravet i revisorslagen?”, undrar en revisor som Revisionsvärlden varit i kontakt med.

Revisorslagen innehåller ett krav på att kräver att auktoriserade och godkända revisorer ska ”yrkesmässigt utöva revisionsverksamhet”, men lagen lämnar utrymme för undantag vid ”särskilda skäl”.

RI:s tillförordnade chefsjurist Anders Ahlgren förklarar:

”Även om det arbete som revisorerna vid RI utför inte utgör revisionsverksamhet i revisorslagens mening så är det starkt kopplat till revision och bidrar till att vidmakthålla revisorns kunskaper och kompetens”, skriver han i ett mejl.

Skälet till undantaget är att exempelvis FAR och RI behöver den kompetens som auktoriserade eller godkända revisorer tillför och att dessa organisationer skulle få svårt att rekrytera revisorer om dessa skulle förlora sin titel vid jobbytet. Troligen skulle en förlorad titel avskräcka kvalificerade revisorer från att ta jobb på exempelvis RI eller FAR. Principen idag är att de godkända/auktoriserade revisorer som inte skrivit revisorsexamen måste skriva provet om de ska återgå till revision efter att ha prövat arbetslivet utanför byrån. De revisorer som en gång skrivit provet och avlagt examen behöver dock inte skriva om provet. RI har öppnat för att se över reglerna.

Lennart Iredahl på FAR är en av dem som omfattas av undantaget och han berättar om processen. ”Man får förklara för RI vad man gör på FAR och att man jobbar med revision på hög nivå, så fattar RI beslut baserat på det. Ett medgivande gäller så länge man har den typ av tjänst man har beskrivit i ansökan och det omprövas vart 5:e år. Det är viktigt att man har arbetsuppgifter som upprätthåller och utvecklar revisionskompetensen för att behålla titeln. Om jag skulle byta roll så gäller ju inte förutsättningarna längre.”

Det är oklart hur många personer undantaget gäller och hur antalet förändrats över tid.

”Vi har inte någon statistik på exakt hur många som omfattas av dispens i dag eller gjorde det för fem år sedan”, skriver Ahlgren. Dock levererar han statistik på hur många godkända eller auktoriserade revisorer som arbetar på FAR eller de tre myndigheter som ligger nära till hands för dispenser:

Riksrevisionen – 20 st

Revisorsinspektionen – 8 st

FAR – 6 st

Bokföringsnämnden – 1 st

Han betonar dock att Riksrevisionens revisorer i många fall inte behöver undantag eftersom de faktiskt arbetar med yrkesmässig revision. Iredahls uppfattning är att få har dispenser och att antalet genom åren legat på en stabil nivå. ”Det har varit samma nivå under mina år på FAR, jag har jobbat här sedan 2004.”

 

 

Vida Tenhunen Salehi

[email protected]