“Isolera sig är ingen hållbar strategi”

Nya chefen för Revisorsnämnden vill ha en nära dialog med branschen.

I en intervju med Revisionsvärlden sluter nya chefen Per Johansson upp bakom FAR-basens arbete med att höja förtroendet för revisionsbranschen och berättar varför han vill ha en bra dialog med de revisorer och revisionsbyråer han är satt att granska. 

Revisionsvärlden träffar Per Johansson på Revisorsnämndens kontor på Karlavägen i Stockholm. Kansliet är litet och saknar reception. Personalen tycks arbeta effektivt i egna rum. Eller så har de semester. Endast ett fåtal av de 25 personer som enligt den senaste årsredovisningen arbetar på myndigheten syns till under Revisionsvärldens besök. Den nya chefen Per Johansson tar själv emot i entrén och bjuder på kaffe. Den familjära stämningen står i bjärt kontrast till byggnaden där RN är inrymt, det jättelika kontorskomplexet Garnisonen som har plats för 4500 personer, ritades av arkitekt Tage Hertzell och stod klart 1972. Fredric Bedoire skriver i sitt standardverk Stockholms byggnader att den 350 meter långa fasaden mot Karlavägen ”har en förkrossande monoton verkan i stadsbilden”. I en omröstning bland Svenska Dagbladets läsare om Stockholms fulaste byggnad kom Garnisonen på fjärde plats. Men Per Johansson håller inte med.

088

”Jag gillar Garnisonen och uppfattar det inte som fult”, säger han.

Du tillträdde den 1 februari och har hunnit bli varm i kläderna. Hur känns det?

”Det känns väldigt bra. Det är mycket spännande på gång i branschen, inte minst EU:s revisionspaket”, säger Per Johansson.

Har du hunnit träffa företrädare för alla stora revisionsbyråer ännu?

Jag har hunnit träffa FAR och några av ledningarna från de större byråerna. Jag har hunnit med att träffa the big four samt de tre mellanstora byråerna. Det har varit mycket bra möten.”

Har de pratat ihop sig eller spretar önskemålen?

”De har haft litet olika synpunkter, men något som kommer upp är de långa handläggningstiderna för disciplinärenden. En sak många verkar nöjda med är de systematiska kvalitetskontrollerna, alltså de kontroller vi gör av revisorer och byråer som reviderar börsnoterade företag. Dessa kontroller inriktar sig på både system och processer samt ett urval av ärenden.”

Har du träffat några företrädare för mindre revisionsbyråer?

”Nej, det har jag inte hunnit men det kommer jag att göra. Merparten av Revisorsnämndens ärenden rör revisorer på mindre byråer”, säger Per Johansson.

Per Johansson har imponerande CV med många internationella uppdrag. Efter studier i statskunskap, national- och företagsekonomi vid Mitthögskolan i Östersund (idag Mittuniversitetet) började han undervisa i redovisning vid samma högskola. Därefter arbetade han under några år som kommunrevisor vid KomRev (idag PwC), för att sedan fortsätta till Räddningsverket där han byggde upp internrevisionen. Han har arbetat mycket internationellt, både med revisioner av Räddningsverkets internationella hjälpverksamhet och senare inom FN:s internrevision OIOS. Vid Finansdepartementet bistod han bland annat med att hjälpa länder från forna östblocket att bygga upp strukturer för internrevision inför EU-medlemskap. De senaste åren har han varit avdelningschef på Riksrevisionen.

Du har arbetat med kommunrevision på Komrev, som köptes upp av PwC och är den förste chefen för Revisorsnämnden med revisionsbakgrund. Är det ett plus i kanten i kontakterna med branschen?

”Jag vet inte om det betyder något i andras ögon, men givetvis är det värdefullt i det här jobbet att förstå hur revision fungerar i praktiken”, säger Per Johansson.

Hur god ska relationen mellan revisorerna och Revisorsnämnden egentligen vara? Ni bedriver ju trots allt tillsyn över revisorerna.

”Revisorsnämnden ska vara oberoende i kontakterna med revisorerna och byråerna, det oberoendet finns med från mina år i revisionen. Har man ett sådant oberoende ser jag inga hinder med att ha professionella kontakter och en dialog samt där så är möjligt finna samförstånd i viktiga frågor för revisionens utveckling. Det är viktigt med en ömsesidig förståelse för varandras positioner, även när man står långt ifrån varandra. Att som myndighet isolera sig är ingen hållbar strategi.”

När du utnämndes av regeringen skrev justitieminister Morgan Johansson att dina kunskaper om EU:s beslutsprocesser kommer att vara värdefulla eftersom utvecklingen inom revision i allt högre grad sker internationellt.

”Jo, det stämmer. Ett bra exempel är regeringens senaste lagrådsremiss på revisionsområdet som ju ska anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s revisionspaket.”

EU:s revisionspaket tar bland annat sikte på myndighetstillsynen över revisorerna, myndigheterna ska vara helt oberoende av dem de granskar. Det har väckt frågan om hur lämpligt det är att som i Sverige låta representanter för revisorskåren ingå i Revisorsnämndens Tillsynsnämnd. Finansinspektionen tycker inte det men Regeringen anser att Revisorsnämnden kan fortsätta med den nuvarande ordningen.

”Det är viktigt att ha revisorer som ledamöter i Tillsynsnämnden, det bidrar till att RN:s avgöranden får större acceptans i revisionsbranschen genom att revisorerna känner att även professionsperspektivet får plats i RN:s beslutande verksamhet”, säger Per Johansson.

EU:s revisionspaket har kommit till i efterdyningarna av finanskrisen, men den svenska implementeringen ska även ses i ljuset av en rad skandaler där revisorer ifrågasatts. I februari fick PwC-revisorerna Anders Lundin och Anna-Clara af Ekenstam varningar från RN:s tillsynsnämnd efter att ha deltagit i SCA:s kritiserade jakter/seminarier. Även EY:s f.d. styrelseordförande Heléne Siberg Wendin varnades nyligen av nämnden och har även åtalats för grovt osant intygande efter sin revision av Saab Automobil.

FAR:s ordförande Dan Brännström talar mycket om att slå vakt om allmänhetens förtroende för revisorskåren. Han har bland annat sagt att branschen måste ta eget ansvar och ligga i framkant – att vara en av jägarna istället för att vara den som jagas.

”Jag kan inte säga om förtroendet är naggat i kanten, men även Revisorsnämnden vill verka för ett högt förtroende för revision och revisorer. Det målet har vi gemensamt med FAR”, säger Per Johansson.

FAR:s ordförande Dan Brännström skrev nyligen en debattartikel där han utmanar dig och Revisionsnämnden till en debatt om hur ni sköter ert uppdrag. Rubriken är ”Även RN måste fokusera på väsentlighet och risk”. FAR tycker att RN allt som oftast gör en utredning av hela revisionen och ställer omfattande detaljfrågor i stället för att avgränsa utredningen till det väsentliga i ett ärende. Vad säger du om kritiken?

”Det är klart att vi ska eftersträva att jobba efter risk och väsentlighet, men man får inte glömma bort vilket ansvar som följer med ett myndighetsbeslut. Vi måste ha på fötterna och beslut måste vila på goda grunder. Det är viktigt för RN och det är viktigt för den som berörs av beslutet.”

Dan Brännström tar i artikeln också upp RN:s långa handläggningstider. 2014 tog 34 procent av ärendena över ett år att handlägga. Är det rimligt?

”Handläggningstiderna har minskats. Regeringen har satt som mål att inget ärende ska ta längre tid än två år, och det klarar vi idag. Vi har jobbat hårt internt för att korta handläggningstiderna. Vi har kraftigt fått ner antalet ärenden med handläggningstiderna 18 -24 månader. Detta beror på flera orsaker men bättre uppföljning och effektivare handläggningsrutiner är några exempel som bidragit till kortare ledtider. På kort sikt borde målet vara att avgöra alla ärenden inom 18 månader, men där är vi inte ännu.”

En tredje fråga som Dan Brännström väcker är valet av disciplinåtgärd. Under perioden 2012-2014 delade RN u 33 erinringar, 94 varningar och 20 upphävanden. Varför är varning normalföreläggandet och inte erinran?

”Sammanfattningsvis kan man säga att normalåtgärden är varning. Är det som läggs revisorn till last mycket allvarligt kan det leda till upphävande, och om det rör sig om en lindrigare överträdelse, så kan detta leda till erinran. Antalet varningar har legat konstant de senaste åren medan antalet erinringar har minskat. Detta tror jag beror på att vi bland annat blivit bättre på att fokuserar på det som är väsentligt i revisionen genom att i vissa fall avskriva ärendet i stället för att besluta om en erinran.”

Innebär det att ni var stängare tidigare? Att tillsynsnämnden idag avskriver en del anmälningar som tidigare kanske skulle ha fått erinran?

“Utifrån statistiken vågar jag inte dra den slutsatsen att vi var strängare tidigare, utan att vi snarare försöker fokusera och lägga resurserna på det som är väsentligt.”

Martin Hammarström

[email protected]