Tolv myndigheter får “modifierad” revisionsberättelse

Men de allvarliga felen är få, anser riksrevisor.

Helena Lindberg

Riksrevisionen är nu klar med granskningen av 221 statliga myndigheters och organisationers årsredovisningar för 2020. För 12 av dessa lämnar Riksrevisionen en så kallad modifierad revisionsberättelse, vilket innebär att det finns väsentliga brister i årsredovisningen.
I fjol var det tio årsredovisningar med väsentliga fel, men Riksrevisionen trycker ändå att felen är få.

En myndighet som får kritik är SMHI, som utan affärsmässig prövning sålde en verksamhetsgren till en tidigare anställd.
”SMHI gjorde varken någon extern värdering eller bjöd ut affärsområdet till allmän försäljning utan sålde direkt till den person som tidigare var chef för verksamheten. Detta bryter mot den förordning som reglerar hur statlig egendom får överlåtas”, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Exempel på andra myndigheter som har fått modifierad revisionsberättelse:
• Riksarkivet, som har överskridit sin anslagskredit, samt inte levt upp till kraven på full kostnadstäckning i en avgiftsfinansierade verksamhet.
• Nationalmuseum, som under flera års tid bedrivit viss försäljningsverksamhet med stora underskott.
• Boverket, CSN, länsstyrelsen i Blekinge, Statens geotekniska institut och Svenska institutet som har överskridit sina ramar för framtida ekonomiska åtaganden.

Martin Hammarström

[email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *