RI stoppar revisors fastighetsköp

Nytt fastighetsköp skulle ge revisor "ett betydande affärsmässigt och ekonomiskt intresse i sin sidoverksamhet".

En auktoriserad revisor från Stockholm har fått avslag på sin ansökan om förhandsbesked enligt 25 § revisorslagen (2001:883). Revisorn ville veta huruvida han kunde komplettera ett existerande fastighetsinnehav med ytterligare en hyresfastighet, antingen privat eller genom ett aktiebolag.

Under år 2017 fick han via ett generationsskifte en fastighet i Södermanland. Fastigheten hade paketerats i ett aktiebolag där revisorn är ensam styrelseledamot. För detta ansökte han om, och beviljades, ett förhandsbesked som innebar att hans sidoverksamhet kunde accepteras.

Revisorn vill nu komplettera fastighetsinnehavet med ytterligare en fastighet i motsvarande storlek i samma närområde, då det är svårt att få en enskild mindre fastighet att gå runt. Detta godkändes dock inte av Revisorinspektionen (RI). Enligt 25 § revisorslagen inte är tillåtet för en revisor att utöva annan verksamhet än revisionsverksamhet. Omfattande affärsverksamhet utgör också ett hot mot revisorns opartiskhet och självständighet.

Revisorn uppger att han i snitt skulle lägga ner till 10–14 timmar per år på administration och förvaltning för både fastigheterna tillsammans, vilket ligger inom ramarna för vad som är tillåtet. Men problemet är att han genom den tillkommande fastigheten skulle öka värdet av tillgångarna och intäkterna i den fastighetsförvaltande verksamheten i väsentlig grad. Genom det utökade fastighetsinnehavet skulle han få ett betydande affärsmässigt och ekonomiskt intresse i sin sidoverksamhet. Vilket kan leda till att förtroendet för hans oberoende eller självständighet som revisor rubbas.

Anledningen till att hans första förhandsbesked gällande den befintliga fastigheten beviljades är att han fick den fastigheten via ett generationsskifte, men så är inte fallet med den nya fastigheten. RI menar också att det inte spelar någon roll om den tillkommande fastigheten förvärvas och förvaltas som enskild näringsverksamhet eller i bolagsform.

Läs hela ärendet här: Dnr 2022-504

Jonas Karanta

[email protected]