Drömmen om revisionen

Jag vet inte hur ofta du drömmer om morgondagens revision. Men det är hög tid för professionen att snitsla banan fram till en revision som verkligen möter förväntningarna, också från det allmänna.

I en aktuell festskrift tillägnad professor Rolf Skog (utgiven av Norstedts Juridik AB) beskriver jag min syn på förändringsresan fram till revisionens önskade läge. Det är ingen enkel resa, men den är nödvändig om revisionen ska nå sin fulla potential och göra den nytta för näringsliv och samhälle som många redan förväntar sig.
En förutsättning är att revisorsprofessionen genomgår en förnyelse och blir mer syftes- och värderingsstyrd. Kund- och samhällsnytta genom etik och integritet måste komma i första rummet, inte byråernas egenintresse och ekonomiska drivkrafter. I den brittiska debatten har en ny profession efterlysts, men det vore väl märkligt om inte dagens revisorer antog utmaningen och kravlade sig fram i förarsätet. Genom att sticka hål på byråbubblorna, öka öppenheten och dialogen kan professionen successivt få tillbaka sin gemensamma utvecklings- och innovationskraft. Det är då det händer.

Hur ser då morgondagens revision ut? Självklart omfamnar den all sådan finansiell och icke-finansiell information som marknaden önskar få kvalitetssäkrad av en oberoende part. Det allmännas förväntningar på att revisorn i högre grad ska förebygga och upptäcka ekonomisk brottslighet har också lett till en uppgradering av den goda revisionsseden.

Något som definitivt har ökat revisionens relevans är att revisorn, i stället för att lämna långa och svårgenomträngliga revisionsberättelser, sätter betyg på ett antal områden. Det handlar om precisionen i kundföretagets rapportering, den ekonomiska stabiliteten och bolagsstyrningen. Om så önskas kan aktieägarna besluta att revisorn även ska uttala sig om andra områden. Den tydligare och mer framåtsyftande rapporteringen från revisorns sida ger intressenterna betydligt bättre beslutsunderlag.

Den nya revisionen gör alla till vinnare. Och revisorns stärkta roll och nya möjligheter att bidra till samhällsnytta gör att branschens attraktionskraft lyfter till oanade höjder. Låter det intressant?

Dan Brännström

Styrelseproffs, tidigare generalsekreterare i FAR

Transparens: Dan Brännström är även Revisionsvärldens ordförande. Åsikterna i artikeln är skribentens egna. Du kan diskutera i kommentarsfunktionen nedan. Vill du också skriva i Revisionsvärlden? Mejla

Redaktionen

[email protected]