”Byrån huvudansvarig för revisionsdokumenten”

RI-förslag om vad som gäller när revisorn byter arbetsgivare.

Anders Ahlgren

Efter att Revisorsinspektionen (RI) fått in frågor från branschen har myndigheten skrivit ett ”allmänt uttalande” (dnr 2017-1059) om vem – revisorn eller byrån – som ansvarar för att spara dokumentationen när en revisor slutar på byrån. Förslaget ska nu ut på remiss.

Dokumentationskravet återfinns i 24 § revisorslagen och innebörden preciseras i Revisorsnämndens föreskrifter och i International Standards on Auditing. Dokumentation av revisionsuppdrag är viktigt är bl.a. för kommande revisioner, externa inspektioner eller vid domstolsprocesser eller disciplinärenden hos RI.

Enligt RI ”är det den som har rätten till dokumentationen som också har skyldigheten att på ett betryggande sätt förvara den”. Både en personligen vald revisor som inte längre är kvar vid ett revisionsföretag och själva revisionsföretaget ”kan anses ha ett befogat, av rättsordningen förutsett, intresse av att ha tillgång till [dokumentationen]”.

RI noterar att ett revisionsföretag som valts till revisor ansvarar för kravet på bevarande av dokumentation. En personligt vald revisor är självständig på ett sätt som också föranleder att det ligger på denne att upprätta och bevara dokumentationen. Vid beaktande av att revisionsföretag har kostsamma revisionsverktyg som är viktiga för verksamheten anser RI att det inte är passande att dokumentation som härstammar från dessa verktyg kan tas med av en revisor som slutar på byrån.

RI anser alltså att det finns ”övervägande skäl” för att det är revisionsföretaget som har det huvudsakliga ansvaret för dokumentationen, men detta ”får dock aldrig förhindra den valdes tillgång till sådan information som behövs för fullgörandet av revisionsuppdraget”. Revisorn och revisionsbyrån kan dock sinsemellan komma överens om att göra avvikelser, men så länge revisionsverksamhet pågår så har revisionsföretaget även i dessa fall huvudansvaret. Vare sig man följer huvudregeln eller inte, så måste den som har ansvaret bereda den andre tillgång till dokumentation vid ärenden hos RI eller domstol.

RI ska nu skicka uttalandet på remiss och diskutera på ett samrådsmöte med  FAR.

 

Vida Tenhunen Salehi

[email protected]