17 myndigheter kritiseras för ”väsentliga fel” i årsredovisningen

Högsta siffran sedan 2018 – positiv trend bruten.

Helena Lindberg

Riksrevisionen är nu klar med granskningen av 221 statliga myndigheters och organisationers årsredovisningar för 2023. För 17 av dessa lämnar Riksrevisionen en så kallad modifierad revisionsberättelse, vilket innebär att det finns väsentliga brister.

”Den vanligaste bristen är även i år att myndigheter har överskridit sina befogenheter, till exempel när det gäller ekonomiska åtaganden. Dessutom har flera myndigheter gjort stora överskott på avgiftsbelagda verksamheter som ska gå plus-minus-noll”, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Antalet myndigheter som får en modifierad revisionsberättelse är den högsta sedan 2018, vilket innebär att en positiv trend har brutits.

”För en icke-revisor kanske delar av detta kan framstå som formaliafel. Men om regeringen ska kunna styra den statliga verksamheten på ett effektivt sätt måste myndigheterna följa regler och instruktioner”, säger riksrevisor Helena Lindberg.

En av Riksrevisionens huvuduppgifter är att bedriva årlig revision av de statliga myndigheternas årsredovisningar. Syftet är främst att bedöma om årsredovisningen är upprättad enligt reglerna, om den ger en rättvisande bild av myndighetens ekonomi, om pengarna har använts på rätt sätt och om ledningens styrning och kontroll är tillräckligt god.

Följande myndigheter har fått modifierad revisionsberättelse:

  • Högskolan Kristianstad, Karlstads universitet, Spelinspektionen och Statistiska centralbyrån har samlat på sig stora överskott för avgiftsfinansierade verksamheter som ska gå plus-minus-noll. Spelinspektionen redovisar dessutom överskottet fel, och Karlstads universitet har fört över pengarna till ett konto utanför myndigheten.
  • Boverket, Jämställdhetsmyndigheten, Linköpings universitet och Skolverket har överskridit sina ekonomiska ramar.
  • Länsstyrelserna i Gävleborg och Norrbotten har felaktigt redovisat utgifter i syfte att slippa betala tillbaka sparat anslag.
  • Lunds universitet har redovisat ett hyresavtal fel, vilket lett till fel i bland annat balansräkningen och att universitetet har överskridit ramar som beslutats av regeringen.
  • Etikprövningsmyndigheten, Myndigheten för stöd till trossamfund och Sida har fel i resultatredovisningen.
  • Länsstyrelsen i Västernorrland har många fel i sin sammanställning av väsentliga uppgifter.
  • Statskontoret har inte följt kravet på att ta upp lån för att finansiera köp av inventarier.
  • Länsstyrelsen i Skåne har redovisningsfel i balansräkningen.
Martin Hammarström

[email protected]