”Modernare bokföringsregler skulle spara 5700 heltidsjobb”

Svenskt Näringsliv och redovisningsbranschen bakom ny rapport.

Maria Albanese

Bokföringslagens krav på att företag måste arkivera räkenskapsmaterial i den form det tagits emot kostar 3,9 miljarder kronor. Den ”onödiga” administrationen motsvarar ungefär 5 700 heltidsjobb enligt en rapport som bekostats av bland annat Företagarna, Svenskt Näringsliv samt branschorganisationerna FAR och Srf konsulterna.

”Kravet att behöva spara papperskvitton och pappersfakturor trots att de fotats eller skannats har länge upplevts som onödigt och otidsenligt av såväl Srf konsulternas medlemmar som medlemmarnas kunder”, säger Maria Albanese, redovisningsexpert vid Srf konsulterna, till tidningen Konsulten.

Hon har ingått i arbetsgruppen för rapporten, som gjorts av konsultföretaget Trinovo. Enligt rapporten är Sverige ensamt bland jämförbara länder att ha kvar krav på arkivering av pappersmaterial. Dagens regler medför krånglig administration kring exempelvis reseräkningar och innebär att svenska företag inte fullt ut kan utnyttja fördelarna med digitaliserade bokföringsverktyg.

De processer som arkiveringskraven ger upphov till har kartlagts genom intervjuer med företag i olika storlekskategorier. Svenskt Näringsliv (och Srf konsulterna) vill att bokföringsreglerna ändras så att räkenskapsmaterial som tagits emot i pappersform ska kunna föras över och arkiveras elektroniskt. Trinovos studie är avsedd att bidra med underlag till den statliga utredning om enklare regler för mikroföretagande och en modernare bokföringslag (N 2020:03) som just nu ser över regelverket.

Länk till rapporten.

Martin Hammarström

[email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *