Enbart lita på kunden? Den tiden är förbi…

Regeringens satsning ”Nya åtgärder för att strypa den kriminella ekonomin” berör även redovisnings- och lönebranschen, liksom andra förslag i dagens debatt om ekonomisk brottslighet. Att politikerna är så intresserade av oss är en välkommen nyhet. Vi har länge jobbat för att fler ska förstå hur seriösa vi är och hur vi ser till att företag följer spelets regler; betalar rätt skatter och avgifter och lyder lagar och regler.

Som alla andra med många år i branschen gläds jag åt att notera det ökade intresset för den auktoriserade redovisnings- och lönekonsultens roll. Det har vi kämpat hårt och länge för. Statsminister Ulf Kristersson konstaterade vid en pressträff med fokus på ekonomisk brottslighet 31 januari 2024 att regeringens arbete i frågan består av tre delar:

– Skärpta straff och nya verktyg till polis och rättsväsende.
– Strypa den kriminella ekonomin.
– Stoppa nyrekryteringen av barn och ungdomar in i de kriminella nätverken.

Vid den aktuella pressträffen medverkade även justitieminister Gunnar Strömmer och finansminister Elisabeth Svantesson. Ulf Kristersson delade upp den aktuella kampen mot kriminalitet i näringslivet i fyra punkter:

• Bidragsbrott, småskaligt och i bolagsform.
• Skattebrott, inte minst genom momshantering.
• Bedrägerier, kopplade till digitalisering mot individer och storskaligt.
• Penningtvätt, till synes lagliga verksamheter som bygger på vinster från brott.

Dessa områden berör även marknaden för lönekonsulter och redovisningskonsulter. Med tanke på hur mycket pengar brottsligheten omsätter är det nog dessvärre i princip omöjligt att den inte drabbar vår bransch. Samhället i stort, även vi, har visat en viss naivitet. Utan att misstänkliggöra kunden behöver vi justera vårt synsätt och vårt sätt att arbeta så att det blir mer riskbaserat. Det skär i själen på många av oss att inte enbart kunna lita till vad kunden säger, men den tiden är förbi. Vi måste alla agera därefter. Från Srf konsulternas sida sker det bland annat genom ständigt vässade utbildningar gällande penningtvättslagstiftningen (PTL) och en dialog med länsstyrelsen tillsammans med FAR.

Under den nämnda pressträffen redogjorde finansminister Elisabeth Svantesson för en studie från Stockholms handelskammare som visar att en tredjedel av den organiserade brottsligheten har, eller har haft, företagsengagemang. Hon konstaterade: ”Den ekonomiska brottsligheten finns överallt. Där det finns pengar, där finns det kriminella.”
En händelse, som ser ut som en tanke, är att hon en timme efter pressträffen invigde den nya Utbetalningsmyndigheten vars uppdrag är att stoppa välfärdsfusk.

Myndigheten ska bland annat ge stöd till kommuner som gör upphandlingar inom vård och omsorg genom att identifiera och stoppa kriminella aktörer.
Många redovisnings- och lönebyråer har företag inom vård och omsorg som kunder. Vi ser deras löpande redovisning, löneutbetalningar och vinstuttag. Naturligtvis kan vi upptäcka om något bolag snedvrider konkurrensen genom att inte betala in rätt skatter och avgifter, som exempelvis Bankföreningen resonerar i sitt förslag om att höja statusen på redovisningskonsulterna ytterligare. Jag återkommer till det nedan.

Elisabeth Svantesson konstaterade vidare att hälften av ministrarna på något sätt jobbar mot ekonomisk brottslighet. En av dem är vice statsminister, tillika energi- och näringsminister, Ebba Busch som i en stor intervju i Svenska Dagbladet (230207) bland annat sade följande gällande kampen mot ekonomisk brottslighet:

”Följ pengarna, följ pengarna, följ pengarna. Den vita, den legala fronten, det är det som har finansierat och möjliggjort den kriminella livsstilen.”

I artikeln konstaterar Ebba Busch vidare att Bolagsverket får i uppdrag att stärka arbetet för att motverka penningtvätt och bedrägerier, och att myndigheten ska arbeta mer brottsförebyggande, med nya mandat för att bekämpa kriminellas användande av bolag. Hon underströk också vikten av att utredningen ”Bolag och brott” leder till effektiv lagstiftning. Det är något vi alla i branschen kan skriva under på.

Vi har länge arbetat för att myndigheter och näringslivet i stort ska förstå vilken viktig roll auktoriserade redovisnings- och lönekonsulter spelar. Även om bakgrunden till att allt fler inser det just nu inte är den önskade, står det klart att många ser att vår roll kan växa ytterligare. Den insikten ska vi förvalta till en starkare ställning för våra yrkesgrupper. För det är ju som Ulf Kristersson också sade under pressträffen; den ekonomiska brottsligheten väcker mycket mindre uppmärksamhet än det grova våldet. Men det är vad som driver brottsligheten framåt. Och som polisen brukar konstatera angriper våldsbrotten människor, men de ekonomiska brotten undergräver själva samhället.

Svensk Bankförening har i en framställan till regeringen (20240206) föreslagit att redovisningskonsulternas roll ska stärkas i kampen mot ekonomisk brottslighet. Detta genom obligatorisk auktorisation, skyddad yrkestitel, ett centralt register, statlig tillsyn och anmälningsskyldighet för ekonomisk brottslighet.

Bankföreningen är en tung aktör. Det de föreslår skulle ge fördelar för yrket, statusen, branschen och, över tid, vår samlade kompetens. Med det sagt har alla mynt två sidor och exakt hur en sådan resa ska göras för att nå sitt syfte får vi utforma i diskussion med alla berörda. Men att allt fler ser och förstår vår roll och varför den bör stärkas är en utmärkt startpunkt.

Sammantaget har vi redan allt politiken, myndigheterna, näringslivet och andra intressenter efterfrågar för att ge auktoriserade redovisnings- och lönekonsulter högre status och en tyngre roll. Vi har auktorisationsförfarande, löpande utbildningskrav, kvalitetsuppföljning och disciplinnämnd. Vi är riggade.

Frans Blom, Förbundsordförande Srf konsulterna

Detta är en gästkrönika. Vill du också skriva en krönika i Revisionsvärlden? Mejla oss! 

Redaktionen

[email protected]