En ny standard för småbolagsrevision redan nästa år?

Många småbolagsrevisorer upplever problem med att använda den omfattande revisionsstandarden ISA. Nu verkar det som att en lösning är på väg från den globala standardutvecklaren för revision – IAASB – när det gäller revisionen av mindre och mindre komplexa företag.

År 2015 skickade Nordiska revisorsförbundet (NRF) ut ett förslag om en anpassad revisionsstandard. Standarden kallades Nordisk standard eller Standard for Audits of Small Entities (SASE) och avsåg förbättra förutsättningarna för revisionen av mindre företag. Den internationella revisionsstandarden ISA menades vara svår att tillämpa vid revisionen av de allra minsta och okomplicerade företagen. SASE sågs därför som en möjlighet att kunna fokusera och effektivisera revisionen genom ett större utrymme för den professionella bedömningen. SASE mötte dock hård kritik från flera håll, såsom dåvarande Revisorsnämnden (nuvarande Revisorsinspektionen) och the International Auditing and Assurance Board (IAASB), samt från många av de stora revisionsbyråerna. Det hävdades att en revision endast bör genomföras enligt en och samma standard och att den standarden var ISA, som utfärdas av IAASB. Även forskning har menat att det har funnits ett innovationshämmande mantra i den då vedertagna uppfattningen ’an audit is an audit’[1], ofta med tillägget ’enligt ISA’.

Några år senare, 2019, efter en process som jag närmare beskriver i min avhandling[2], skickade IAASB dock ut ett s.k. Discussion Paper, där de sökte feedback från olika intressenter i revisionsprofessionen kring möjliga lösningar på de upplevda problemen med ISA. Från att ha avstyrkt NRF:s föreslagna standard SASE undersökte de nu alltså själva möjliga alternativ till ISA vid revisionen av mindre företag. Två huvudspår framträdde från de remissvar som erhölls. Det ena handlade om att skriva om ISA och göra den enklare att tillämpa och den andra handlade om att arbeta fram en separat standard för revisionen av mindre och mindre komplexa företag (av IAASB kallade Less Complex Entities, LCE). Båda dessa huvudspår har IAASB sedan dess arbetat vidare med.

Det kan tyckas att processerna inom IAASB är långsamma, eftersom en tid har förflutit sedan 2019. Men en genomgång av mötesprotokoll från december 2020 och mars 2021, visar att möjligheten att utfärda en separat, men global, revisionsstandard för revisionen av mindre företag inte är alltför långt borta. Prognosen hos IAASB är att i december 2022 ska en revisionsstandard för revisionen av LCE vara färdigställd. Standardens nuvarande namn är the International Standard on Auditing for Financial Statements of Less Complex Entities, kort och gott ISA for LCE.

Innan standarden kan färdigställas är det dock en hel del detaljer kring standarden som måste fastställas. Detta görs i den arbetsgrupp som har arbetat fram ISA for LCE och som kallas LCE Task Force. Arbetsgruppen har stöd av en referensgrupp, samtidigt som de presenterar standardens framskridande under möten med IAASB:s styrelse och därmed även tar hänsyn till styrelsens åsikter. Under möten med IAASB:s styrelse diskuteras exempelvis standardens användningsområde. Exakt vilka revisioner kommer att kunna utföras genom den nya standarden? Kommer den att kunna användas vid revisionen av koncerner? Arbetsgruppen LCE Task Force menar det, eftersom det annars kommer att innebära att en stor mängd företag utesluts, men frågan är inte helt utredd än. Det kan dock ses som relativt klargjort att inga börsnoterade företag kommer att kunna revideras enligt ISA for LCE.

Vidare diskuteras utformningen av revisionsberättelsen, ska revisionen anses vara utförd i enlighet med ISA eller i enlighet med ISA for LCE? LCE Task Force anser att revisionen ska ses som utförd av en separat standard, d.v.s. ISA for LCE. Därutöver diskuteras det om ISA for LCE ska ge en kortare revisionsberättelse, i jämförelse med den nuvarande. Arbetsgruppen anser att så bör vara fallet, men fortsatta diskussioner väntas.

En röd tråd i utkastet av småbolagsstandarden är att försöka hålla den så kort som möjligt. En återkommande diskussionspunkt är därmed ISA for LCE:s omfattning. Enligt mötesprotokoll görs löpande avvägningar kring vad som måste inkluderas i standarden och vad som kan lämnas utanför. Bland annat diskuteras behovet av vägledning till standarden. Ett ökat utrymme för professionell bedömning respektive behovet av en mer beskrivande standard ger emellertid upphov till delade meningar inom IAASB.

Det är också tydligt att utkastet till standarden har vuxit efter varje möte med IAASB:s styrelse där standarden har diskuterats. I juni 2020 omfattade utkastet strax över 20 sidor. I december 2020 hade dokumentet expanderat till strax över 60 sidor, för att i mars 2021 utgöra 87 sidor text. Med i LCE Task Force, finns dock Kai Morten Hagen, Technical Director i Den norske Revisorsforening (DnR), en av de branschorganisationer som var med och skrev SASE. Det kan tänkas att Morten Hagen gör sitt yttersta för att hålla standarden just kort och koncis, i likhet med SASE.

Elina Malmström

Nästa steg i IAASB:s process blir att skicka ut ISA for LCE på remiss. Helst i juli 2021, med en sluttid i jan 2022. Planen är att i december 2022 kunna sjösätta en ny global standard för revisionen av mindre och mindre komplexa företag, d.v.s. ISA for LCE. Hur många sidor standarden slutar på återstår dock att se. Men den bör rimligtvis bli kortare än ISA och kanske fyller den även det behov som NRF:s SASE avsåg fylla när den föreslogs år 2015.

Elina Malmström

Skribenten disputerar med avhandlingen An Audit is An Audit, vid Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen, den 15 juni, 2021.

[1] Catasús, B., Hellman, N. och Humphrey, C. (2013). Revisionens roll i bolagsstyrningen. SNS Förlag, first edition.

Elina Malmström

[email protected]