Dyrefors friad

Samtliga åtalade inklusive förre HQ-revisorn Johan Dyrefors frias i brottmålet.

Förre topprevisorn på KPMG Johan Dyrefors frias av Stockholms tingsrätt i åtalet som gällde medhjälp till svindleri. Åklagaren hade även yrkat på näringsförbud. Friande domar gäller också de medåtalade: HQ:s förre ordförande Mats Qviberg, tidigare vd:arna Stefan Dahlbo och Mikael König och tidigare styrelseledamoten Curt Lönnström.

FAR:s generalsekreterare Dan Brännström kallar tingsrättsdomen ”tydlig” och ”väntad”. Han pekar på att Johan Dyrefors revision tidigare varit uppe i Revisorsnämnden. Nämnden kom fram till att Johan Dyrefors inte haft grund för att anmärka på HQ:s räkenskaper och att KPMG:s rena revisionsberättelser därför inte stod i strid med god revisionssed. Dock fick Dyrefors en erinran på grund av brister i dokumentationen i tillsynsärendet för räkenskapsåren 2008 och 2009.

Mazars mm 039 (1)
Dan Brännström, FAR

FAR välkomnar den friande domen men Dan Brännström upprepar kravet på att tillsätta en oberoende HQ-kommission.

”Väldigt många har haft åsikter om HQ, men en viktig fråga är obesvarad: Hade Finansinspektionen verkligen grund för att stänga HQ Bank? Om man inte gör en heltäckande utredning får vi inte det lärande i näringsliv och samhälle som HQ-fallet borde leda till”, säger Dan Brännström.

En annan fråga är om HQ-domen kan påverka tendensen att styrelser och revisorer allt oftare stäms vid olika typer av bolagshaverier.

”Vi har ju ett civilmål om HQ som drar igång i höst. Jag bedömer att dagens dom gör att uppförsbacken blir ännu brantare för dem som hoppas på skadestånd avseende HQ”, säger Dan Brännström.

Kärnfrågan i HQ-rättegången rör om värderingen av HQ;s tradingportfölj följt redovisningsreglerna.

”Tingsrättens samlade intryck av bevisningen är att risken i tradingportföljen ökade från och med sommaren 2009 och att exponeringen var förhållandevis stor för en aktör av HQ Banks storlek. Det har även framkommit att tradingen tog positioner nära inpå årsskiftet 2009/10 som kan antas ha gett gynnsamma avtryck i koncernårsredovisningen.

Värderings- och resultateffekter var också frågor som successivt under 2009 diskuterades alltmer intensivt och livligt inom HQ-koncernen och KPMG, trots att värderingsmetoden i och för sig hade varit etablerad sedan flera år.

De nu nämnda förhållandena är dock inte sådana att det är styrkt att HQ AB åsidosatte IAS 39 eller IFRS 7 annat än i vissa mindre avseenden, och då inte på ett sådant sätt att det kan grunda ansvar för svindleribrott.

Det betyder att Mats Qviberg, Stefan Dahlbo, Mikael König och Curt Lönnström inte ska dömas till ansvar för grovt svindleri. Det betyder vidare att Johan Dyrefors inte ska dömas till ansvar för medhjälp till grovt svindleri”, skriver tingsrätten i sin dom.

Chefsåklagaren Martin Tidén har ännu inte bestämt sig för han ska överklaga, senast den 12 juli måste han bestämma sig.

Martin Hammarström

[email protected]