Vem bryr sig om den goda revisorsseden?

I slutet av november skrev Urban Engerstedt och jag på Di debatt om hur stora revisionsbyråer låser in sina medarbetare och kunder. Detta sker genom så kallade kundskyddsklausuler, och vi exemplifierade med en auktoriserad revisor som vill byta till en annan byrå eller starta eget. Om kunder absolut vill följa med vid övergången, kanske för att revisorn har mycket god kännedom om kundens verksamhet, kan det bli riktigt jobbigt. Avtal med kundskyddsklausuler kan nämligen tvinga revisorn att betala ett personligt vite till sin gamla arbetsgivare på upp till 50 procent av arvodena under två års tid. Tillsammans med rättegångskostnader blir beloppen snabbt stora, ibland sjusiffriga.

Det kan absolut finnas situationer när det är påkallat att göra en ekonomisk reglering vid en övergång mellan byråer. Men att slentrianmässigt ”tvinga” på medarbetare dessa klausuler framstår till att börja med som otidsenligt. Det är dessutom skadligt på många sätt. Bara en sådan sak som att klausulerna hämmar konkurrensen om kunder och medarbetare i en bransch som annars förespråkar konkurrensneutrala regler samt värnar om öppenhet och förtroende. Alla byråer har heller inte resurser att delta i den handel med kundstockar som följer i spåren av de aktuella klausulerna, och några avstår även av etiska skäl. För det skaver, och det borde det göra. Kunderna måste självfallet fritt få välja revisor om inte tvingande lagstiftning står i vägen.

Med anledning av artikeln i DI har advokater hört av sig och sagt att kundskyddsklausuler är otänkbara i deras profession eftersom de är oförenliga med god advokatsed. Jag menar att klausulerna inte heller ryms inom god revisorssed då allmänintresset för revision tveklöst måste gå före en enskild arbetsgivares intresse. Till detta kommer vad den goda revisorsseden säger om hur kollegor ska förhålla sig till varandra. Det kan inte vara rätt att stora byråer försöker utveckla professionens spelregler genom att i rättssalen kräva tidigare medarbetare (tillika fortsatta kollegor) på stora viten.

Om inte alla dessa argument övertygar finns det fler. Ett sådant är krocken med en uttrycklig bestämmelse i aktiebolagslagen om att avtalsvillkor, som syftar till att bolagsstämman ska välja en viss revisor, är ogiltiga.

Nu måste någonting hända. På Revisionsvärldens seminarium Avspark 2021 diskuterades kundskyddsklausulerna. Det gav energi och idéer till fortsättningen. För jag hoppas att det någonstans i branschen pågår ett arbete med att mejsla fram ett nytt sätt att balansera skyddet för en byrås ekonomi med behovet av fri konkurrens om medarbetare och kunder. Om så inte sker måste Revisorsinspektionen träda fram. Skulle inte heller detta inträffa tvingas jag med sorg ställa mig frågan: Vem bryr sig om den goda revisorsseden?

Dan Brännström
Oberoende rådgivare

(Artikeln är uppdaterad efter Avspark 2021. Vad tycker du om kundskyddsklausuler? Du får gärna debattera frågan i Revisionsvärlden)

Redaktionen

[email protected]