Tvärnej till styrelseuppdrag

Revisorsinspektionen tvingar revisor att välja mellan bankstyrelse och revision.

Revisorsinspektionen (RI) säger nej till en auktoriserad revisor på en större byrå i Småland som vill bli styrelseledamot i en sparbank. Tanken är att uppdraget ska vara i två år.

Det nekande beskedet ges trots att ”ingen av ledamöterna (i bankstyrelsen, RV:s anmärkning) har henne eller hennes arbetsgivare som sin revisor eller revisionsbyrå”. Inte heller är revisorns cirka 30 kunder verksamma i närheten av den ort där banken ligger och ”ingen av kunderna har sparbanken som sin bank”. Dock är det en handfull aktiebolag som är kunder till sparbanken och samtidigt har revisionsbyrån där revisorn arbetar som sin revisionsbyrå.

Revisorn vill veta om hon kan ta uppdraget under vissa förutsättningar. Hon anger att hon skulle kunna avsäga de egna revisionsuppdragen och enbart arbeta som revisorsassistent. Ett annat alternativ vore att hon enbart arbetar med redovisningsuppdrag hos sin arbetsgivare eller med administrativt arbete. Slutligen skulle hon kunna stanna hos arbetsgivaren men inte förnya sin auktorisation.

I sin bedömning tittar myndigheten på 25 § revisorslagen som reglerar otillåten sidoverksamhet. Utövandet av verksamheten får inte ”rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet”. År 2015 sökte revisorn förhandsbesked i samma fråga och fick nekande svar från inspektionen, som även nu gör samma bedömning eftersom situationen är densamma.

Inte heller de särskilda förutsättningar som revisorn denna gång angett leder till framgång. I första alternativet, dvs. att hon skulle arbeta som revisorsassistent, leder det faktum att hon fortfarande arbetar med revision till att hennes oberoende kan rubbas. I de andra alternativen är det längre inte fråga om att ägna sig åt revisionsverksamhet och därför blir 25 § revisorslagen inte tillämplig alls. I dessa fall skulle RI ha skäl att upphäva revisorns auktorisation. RI anser att ”denna omständighet innebär att det inte heller under dessa förutsättningar går att ge ett förhandsbesked av innebörden att sidoverksamheten är tillåten”.

Vida Tenhunen Salehi

vida.salehi@hotmail.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *