Svårt för revisor att bli riksrevisor

Lång tjänstgöringstid i statsförvaltningen tung merit när Susanne Ackums efterträdare utses.

Mazars mm 034
Dan Brännström

Undertecknad har i en krönika argumenterat för att låta en auktoriserad revisor efterträda Susanne Ackum som riksrevisor. En meriterad person från den privata sidan skulle inte riskera att granska verksamheter som denne arbetat med tidigare. Dessutom skulle denne kunna fungera som vakthund mot de politiserade granskningar som Riksrevisionen beskylls för. Även FAR:s generalsekreterare Dan Brännström tycker att en erfaren auktoriserad revisor borde kunna vara aktuell.

”Om man behåller upplägget med tre riksrevisorer borde åtminstone en av dem ha praktisk erfarenhet av revisionsverksamhet och det etiska regelverk som alltid måste prägla revision. Det skulle Riksrevisionen vinna mycket på”, säger Dan Brännström.

Ordföranden i konstitutionsutskottet Andreas Norlén, som har frågan om Susanne Ackums efterträdare i sitt knä, är dock skeptisk till en sådan rekrytering.

Andreas Norlén
Andreas Norlén

”Det finns inget som formellt hindrar riksdagen från att välja en person som är auktoriserad revisor till riksrevisor. Däremot är det svårt att tänka sig att en person som enbart verkat som auktoriserad revisor i privat sektor lever upp till de krav som riksdagen lagt fast”, skriver han till Revisionsvärlden.

Det finns några formella krav i riksdagsordningen att ta hänsyn till. Dels får en riksrevisor inte ”inneha anställning eller uppdrag som kan påverka riksrevisorns självständiga ställning”. Inte heller får en riksrevisor vara i konkurs, ha näringsförbud eller förvaltare.

”Härutöver har riksdagen uttalat att den person som innehar ämbetet som riksrevisor måste ha stor integritet och åtnjuta högt anseende både inom förvaltning och hos politiska företrädare. Riksrevisorn måste således ha goda såväl professionella som personliga egenskaper, sannolikt förvärvade under en lång tjänstgöringstid på hög nivå inom den statliga förvaltningen. En person som under sin karriär enbart verkat i privat sektor som auktoriserad revisor stämmer således mindre väl in på de krav som riksdagen lagt fast vid sidan av de formella behörighetskraven”, skriver Andreas Norlén till Revisonsvärlden. Han stödjer sig på ett betänkande och en utredning som föregick inrättandet av Riksrevisionen, som 2003 ersatte Riksdagens revisorer och Riksrevisionsverket.

OK, men auktoriserade revisorer bistår även förtroendevalda revisorer i kommuner och landsting. Plus att revisionsbyråerna har experter som utför konsulttjänster inom offentlig sektor. Skulle dessa kunna vara aktuella? Eller är de helt enkelt för okända för att ”åtnjuta högt anseende både inom förvaltning och hos politiska företrädare”?

”Jag vill inte utesluta någon på förhand, men det är väl i vart fall inte uppenbart att den typ av personer, som du beskriver, uppfyller dels det kriterium du citerar, dels det som sägs om tjänstgöring på hög nivå inom statsförvaltningen”, skriver Andreas Norlén.

Susanne Ackum begärde redan den 8 juli entledigande från uppdraget som riksrevisor. Eftersom riksdagen har sommarstängt kommer hennes begäran att tas upp först vid nästa kammarsammanträde, som äger rum den 25 augusti. KU:s beredningsdelegation, som består av en ledamot från varje parti, kommer att inleda rekryteringsarbetet efter Susanne Ackum vid ett sammanträde den 30 augusti. Det kan enligt Norlén inte inledas förrän hon är formellt entledigad.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se