Storbritannien går vidare med revisionsreformer

Den brittiska regeringen lämnade härom veckan en vitbok med förslag till parlamentet om hur förtroendet ska återställas för revisionen och bolagsstyrningen i landet. Bakgrunden är flera företagsskandaler, kanske framför allt kollapsen i bygg- och tjänstebolaget Carillion.
Redan har de största revisionsbyråerna vidtagit både frivilliga och tvingande åtgärder. Bland annat ska Deloittes och KPMG:s försäljningar av sina konsultverksamheter inom omstrukturering ses i ljuset av en bredare diskussion om separation mellan revisions- och konsultdelar. Förslagen i vitboken bygger på de rekommendationer som tidigare lämnats i de tre oberoende utredningar som gjorts:

  • Donald Brydons rapport som vill bredda revisorn intressesfär, revisionens ”scope”.
  • Konkurrensmyndigheten CMA:s rapport som inriktar sig på att motverka big fours ”oligopol” när det gäller storbolagsrevision.
  • John Kingmans rapport som utlöste den pågående omstöpningen av den brittiska tillsynsmyndigheten för revision FRC till en ny myndighet – Arga, med ny chef.

Många av förslagen i dessa rapporter, men inte alla, vill den brittiska regeringen nu gå vidare med till parlamentet. Här är en lista på de viktigaste förslagen i regeringens vitbok. De är uppdelade i tre delar beroende på i vilken utredning de hämtats.

Donald Brydons rekommendationer om ett ”nytt revisorsyrke”

• Skyldighet för revisorerna att bredda blicken samt befogenheter för tillsynsmyndigheten att fastställa bindande principer för revisorernas uppförande.
• Nya rapporteringskrav för storföretag när det gäller åtgärder mot bedrägerier (fraud) samt hur bolagens rapporter om detta ska granskas.
• Ett frivilligt program för granskning av icke-finansiell information, utöver den lagstadgade revisionen.
• Förslag som uppmuntrar branschen att arbeta för ”ett nytt revisionsyrke”. Revison ska inte som idag ses som en underavdelning inom ekonomyrket (the accountancy profession).

Konkurrensmyndigheten CMA:s förslag

• Öka utmanarbyråernas (Mazars, BDO, Grant Thorntons) kapacitet och förmåga genom att sjösätta en reform för “managed shared audit”. Tanken är att utmanarbyråerna ska revidera vissa dotterbolag i större koncerner, medan big four-byrån i typfallet fortfarande kommer att ha huvudsvaret. Dessutom övervägs – “om det blir nödvändigt” –  ett tak för hur stort börsvärde som en och samma byrå för revidera. Detta för att reservera en del av börsindex åt utmanarföretagen.
• Nya befogenheter för tillsynsmyndigheten att fastställa standarder för FTSE 350-bolagens revisionskommittéer och nya befogenheter att införa en verksamhetsmässig uppdelning mellan byråernas revisions- och konsultdelar.

John Kingmans rekommendationer

• Ersätta FRC med Audit, Reporting and Governance Authority (ARGA), ett arbete som redan är påbörjat.
• Utvidga definitionen av “Public Interest Entity (PIE)”, dvs. företag av allmänt intresse, till att omfatta ytterligare några stora icke börsnoterade företag som måste uppfylla strängare rapporterings- och revisionskrav (detta förslag tar sikte på frågor som uppkommit efter konkursen i inredningssäljaren BHS, British Home Stores).
• Nya uppgifter för styrelsemedlemmar när det gäller intern kontroll och riskhantering.
• Nya befogenheter att ställa styrelseledamöter i storbolag till svars för bolagens rapportering.
• Ökade befogenheter att övervaka revision bl.a. möjlighet att offentliggöra inspektionsrapporter i sin helhet.

Nu ska vitboken ut på remiss. De initiala kommentarerna från revisionsbranschen har varit mestadels positiva. Revisionschefen på brittiska KPMG Jon Holt har sagt att regeringen har ett “once in a generation opportunity” att reformera revisionen. Brittiska Deloittes vd Stephen Griggs säger till Accountancy Age att han bland annat stödjer förslaget att utvidga definitionen av “Public Interest Entity (PIE)”.

Brittiska Mazars revisionschef Bob Neate beklagar att regeringen endast föreslår “managed shared audit”. Han hade hoppats på att staten skulle tvinga de största bolagen till “joint audit” alltså delad revision med en påskrivande revisor från en big four-byrå, och en dito från en “utmanarbyrå” som Mazars. Konkurrensmyndigheten CMA föreslog sådan joint audit i sin rapport från 2019.

Fortsättning följer…

Länk till vitboken.

Martin Hammarström

[email protected]