Srf konsulterna i öppet brev till Tillväxtverket: Samverka med oss!

Branschorganisationen starkt kritisk till hanteringen av stödet för korttidsarbete.

Katarina Klingspor

Srf konsulterna uppmanar Tillväxtverket till bättre samverkan i ett öppet brev. Branschorganisationen för redovisning och lön är ”starkt kritiska” till hur Tillväxtverket har hanterat stödet för korttidsarbete.

”Brister i analys och konsekvens har medfört att stödet inte gett önskad effekt och ibland tyvärr ingen effekt alls eller i värsta fall motsatt effekt”, skriver Srf konsulterna i det öppna brevet.

Som exempel nämner Srf att Tillväxtverket ändrade tolkningen av huruvida de anställdas semester utgör underlag för ersättning. Ett företag kan bli återbetalningsskyldigt om hanteringen av beviljat stöd inte ansetts gjorts baserat på den förändrade tolkningen för Tillväxtverket.

Roland Sigbladh

”Det finns förståelse för att regelverken inte är heltäckande, att det behöver göras justeringar, men det är viktigt att det praktiska genomförandet säkerställs med redovisnings- och lönebranschernas företrädare. Vår uppmaning är att Tillväxtverket i större utsträckning samarbetar med näringslivets aktörer i syfte att öka samhällsnyttan av de stödinsatser som görs för Sveriges företagare … Srf konsulterna har, sedan möjligheten att ansöka om stöd för korttidsarbete öppnade den 16 mars, vid många olika tillfällen sökt dialog, uppmärksammat på problemlösning och erbjudit expertstöd men utan någon respons eller svar”, skriver Srf konsulternas ordförande Katarina Klingspor och förbundsdirektör Roland Sigbladh i brevet.

Martin Hammarström

[email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *