SKR till attack mot Revisorsinspektionen

Kräver att regeringen stoppar RI:s planer på att granska kommunala yrkesrevisorer.

Anders Knape

Revisorsinspektionen (RI) släppte i början av året en så kallad tematillsyn av kommunal yrkesrevision, alltså biträden till de förtroendevalda kommunrevisorerna. I rapporten skrev RI att viktiga delar av byråernas jobb i den kommunala revisionen egentligen inte är revisionsverksamhet. Likväl anser RI att de kommunala yrkesrevisorerna (i alla fall de huvudansvariga för en viss kommun eller region) fortsättningsvis måste vara auktoriserade revisorer, och att dessa ska stå under RI:s tillsyn.

Nu slår Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, tillbaka mot RI. SKR har skickat en delvis spetsigt formulerad skrivelse till Finansdepartementet och Justitiedepartementet. I ett pressmeddelande skriver SKR:s ordförande Anders Knape att RI:s beslut ”riskerar den kommunala revisionens helhetssyn” och att beslutet om att kommuner och regioner måste använda auktoriserade revisorer ”står i konflikt med kommunallagen”. Knape har även skrivit en debattartikel i FAR:s tidning Balans.

Skyrev är branschorganisationen för kommunala yrkesrevisorer. De har cirka 300 medlemmar, endast en del är auktoriserade revisorer.

SKR menar att Finansdepartementet och Justitiedepartementet ”skyndsamt” måste se över RI:s instruktion och uppdrag ”så att kommuners och regioners tillgång till yrkesrevisorer med adekvat kompetens inte undermineras”. I klartext ska regeringen alltså stoppa RI från att starta sin planerade tillsyn över kommunala (och auktoriserade) yrkesrevisorer.

”Just nu bemannar revisionsföretagen olyckligt om på sina kommunala uppdrag för att följa Revisorsinspektionen. Vi ser att det riskerar att sänka kvaliteten och minska helhetssynen i revisionen”, säger Anders Knape.

SKR lyfter i skrivelsen fram att en auktoriserad revisor är expert på företag och inte kommuner. De har därmed inte per definition kunskap om kommunal redovisning, där det är minst lika viktigt att granska verksamheten och kvaliteten.

”Revisorsinspektionen utgår ifrån att all revision kan utföras på samma sätt, trots att den kommunala revisionen inte likt företagsrevision handlar om enbart ekonomisk redovisning. Kompetensen hos yrkesrevisorer måste matcha den bransch de ska granska”, påstår Anders Knape i pressmeddelandet.

Han får eldunderstöd i ett blogginlägg från SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog.

Annika Wallenskog

”Revisorsinspektionen har ingen rådighet över kommuner och regioner och dess verksamheter och de har inte fått någon ny uppgift att granska detta i sitt regleringsbrev. Det är med andra ord myndighetens egen vilja att bredda uppdraget”, skriver Wallenskog.

Hon poängterar att den kommunala revisionen är tredelad:
• Hur kommunen eller regionen skött sin verksamhet (”vad har vi fått för pengarna”).
• Hur den interna kontrollen har fungerat.
• Hur kommunen eller regionen har skött sina finanser eller sin redovisning.

”Om de (alltså RI, Revisionsvärldens anmärkning) nu skulle börja granska endast redovisningen ser jag att risken är överhängande att de andra två perspektiven som också ingår i en kommunal revision blir styvmoderligt behandlade och eftersatta, då yrkesrevisorerna bara följs upp på den finansiella granskningen”, fortsätter Annika Wallenskog.

Fotnot: Hittills har Revisorsinspektionen inte bedrivit någon kvalitetskontroll av kommunala yrkesrevisorer, även i de fall dessa är aukt. revisorer. Dock bedriver RI riskbaserad tillsyn (anmälningar mm) och tematillsyn av dessa.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *