Samtliga byråer fick böter när Länsstyrelse granskade rutiner mot penningtvätt

Revisionsvärlden skrev i februari om hur outsourcinggruppen Azets fått en sanktionsavgift på hela 6,5 Mkr på grund av bister i ”nästintill samtliga delar” av penningtvättsregelverket. Beslutet togs i fjol av Länsstyrelsen i Stockholm, som (tillsammans med länsstyrelserna i Västra Götalands och Skåne län) har ett tillsynsansvar när det gäller lagarna mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Nu skriver tidningen Balans att Länsstyrelsen i Stockholm sedan hösten 2020 har granskat tolv redovisningsföretag och att samtliga har blivit ålagda sanktionsavgift. I merparten av besluten uppfattar länsstyrelsen att bristerna i byråernas rutiner utgör överträdelser av “synnerligen allvarlig art”.

Av besluten som tidningen läst framgår att myndigheten ser stora brister i det som kallas ”allmän riskbedömning”. När företagen gör en allmän riskbedömning ska bland annat följande faktorer beaktas:

• typ av produkter och tjänster som erbjuds
• kunder och distributionskanaler
• geografiska riskfaktorer.

Länsstyrelsen saknar ofta förklaringar till hur byråerna har kommit fram till sina riskbedömningar, man vill ha förklaringar och motiveringar. Länsstyrelsen vill att byråerna ska analysera olika möjliga scenarier, till exempel när det gäller hur risken hos kunden skulle kunna utvecklas över tid. Den högsta utdömda sanktionsavgiften hittills är mot Azets på 6,5 miljoner kronor och den lägsta är 10 000 kronor, skriver Balans.

Under de två senaste åren har länsstyrelsen i Stockholm blivit klart tuffare när det gäller att ge byråer sanktioner. Under åren 2017 – 2019 fick inga redovisningsbyråer sanktionsavgift, Länsstyrelsen nöjde sig då med att ge fem företag föreläggande mot vite, trots att det fanns brister även då. Endast en verksamhetsutövare inom redovisning som blivit granskad under åren 2017-2022 har Länsstyrelsen i Stockholm varit nöjd med. Ärendet från 2018 rör ett mindre enmansföretag.

“Länsstyrelsens val av ingripande sker utifrån omständigheterna i varje enskilt ärende. Därtill kan tilläggas att länsstyrelsens process utvecklas bland annat i takt med praxis på området. Det finns flera myndigheter som bedriver tillsyn enligt lagen mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Här kan bland annat nämnas Spelinspektionen och Finansinspektionen. Praxis hänförligt dessa myndigheters beslut kan i viss mån anses vara överförbara på länsstyrelsens verksamhet”, skriver Adli Assali till Balans.

De övriga länsstyrelserna med tillsynsansvar – Västra Götaland och Skåne – har totalt sett fler tillsynsärenden kring penningtvätt än Stockholm, men där leder färre ärenden till sanktionsavgift. Men även Västra Götaland och Skåne ser ut att ha blivit tuffare i sina beslut. Hittills under 2022 har sju företag i Västra Götaland fällts av länsstyrelsen och samtliga har fått sanktionsavgift direkt. Länsstyrelsen i Skåne har under 2022 haft tre ärenden som lett fram till ingripanden. Även här blev det sanktionsavgift direkt.

Martin Hammarström

[email protected]