Riv pyramiderna!

På sina håll är byråernas personalomsättning hög, ibland runt 20 procent. Det drabbar kunderna som ogillar att tvingas ”lära upp nya” och sätter dessutom press på de medarbetare som stannar. Revisorsinspektionen har också uttryckt oro kring tillgången på kvalificerade (auktoriserade och godkända) revisorer som för närvarande uppgår till cirka 3 000.

I FAR:s nya framtidsstudie lyfts frågor om branschens attraktionskraft. Att rekrytera och behålla medarbetare beskrivs som den i särklass största utmaningen under de närmaste tio åren.
Vad är då allra viktigast för medarbetarna, vad skulle få dem att stanna kvar? Enligt FAR-studien är faktorer som syfte och meningsfulla arbetsuppgifter samt lön och ersättning av stor betydelse. Listan toppas dock av färre arbetstimmar/bättre balans i livet. Den främsta förklaringen till att så många lämnar byråerna är just arbetsbelastning och stress.

Här kan jag inte låta bli att reflektera över att branschen till stor del fortfarande präglas av gamla modeller för ägande och styrning. Hur många av de unga i branschen (för att inte tala om generationer som kommer därefter) tilltalas av tanken att klättra till toppen på en pyramid, ständigt förföljd av krav på debiteringsgrad? Jag kan ha fel, men jag tror att en avgörande nyckel till ökad och hållbar attraktionskraft ligger i att riva pyramiderna. Kortsiktigt skulle det förstås svida hos delägarna på toppen. Men långsiktigt frigörs en potential för såväl kundnytta som god ekonomi när medarbetare stannar tack vare bättre ”work-life balance”. I slutänden vinner alla på det, eller som en styrelsekollega nyligen uttryckte det: ”Ett företag växer när medarbetarna växer”.

Så vad gör då byråerna för att säkra kompetensförsörjning och leveransförmåga? På Avspark 2023 kommer några byråer att presentera hur de lyckas med att rekrytera och behålla medarbetare. Det ska bli jätteintressant att ta del av dessa goda exempel. Att dessutom få inspel från expertpanelen – Katarina Roddar (HR-chef på PwC), Per Johansson (chef för Revisorsinspektionen) och Stefan Koskinen (arbetsgivarpolitisk chef på Almega) – kommer alldeles säkert att tillföra nya och värdefulla insikter för alla byråbyggare. Väl mött 20 januari på Avspark 2023!

Dan Brännström

Styrelseproffs, bland annat ordförande i Revisionsvärlden

Åsikterna i artikeln är skribentens egna. Läs mer om Avspark 2023 och anmäl dig kostnadsfritt här.

Redaktionen

[email protected]