RI och FAR eniga om revisorns roll för nya omställningsstödet

”Regeringen underskattar kostnaderna för revisorsyttranden”.

Per Johansson, RI.

Revisorsinspektionen (RI) tycker att regeringens förslag om omställningsstöd till företag som drabbats av coronakrisen är för luddigt när det gäller revisorns roll. Det framgår av RI:s remissvar på regeringens promemoria.

Enligt regeringsförslaget ska företag som tappat minst 30 procent av omsättningen kunna söka stödet. Omsättningstappet beräknas på mars och april 2020 jämfört med samma månader förra året. Om det sökta stödet uppgår till minst 100 000 kr ska ansökan innehålla ett “skriftligt undertecknat yttrande” från en revisor. Men hur detta ”yttrande” ska se ut, och vilka regelverk som ska tillämpas, är oklart.

”Granskningen ska utföras med professionell skepticism och vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver”, skriver regeringen i promemorian.

RI påpekar att en revisors granskningsuppdrag normalt delas upp i ”bestyrkandeuppdrag” och ”övriga granskningsuppdrag”. Bestyrkandeuppdragen kan genomföras med olika grad av säkerhet. För de olika uppdragen gäller olika standarder.

”Det bör enligt Revisorsinspektionens mening klart framgå vilken typ av granskning som förutsätts. Enligt det remitterade förslaget ska revisorn lämna ett skriftligt yttrande och därigenom bekräfta vissa närmare angivna förhållanden. Revisorsinspektionen anser inte att detta ger någon tydlig anvisning om vad som förväntas av revisorn. Denna fråga bör därför behandlas ytterligare inom den fortsatta beredningen av ärendet”, skriver RI, med myndighetschefen Per Johansson.

Branschorganisationen FAR har i sitt remissvar förordat att granskningen av bolaget som söker omställningsstöd ska vara av typen ”övriga granskningsuppdrag” som regleras i den internationella granskningsstandarden ISRS 4400 (SNT 4400 i svensk version). Detta eftersom de mer omfattande bestyrkandeuppdragen skulle bli för dyra. RI är inne på samma linje:

”Såvitt kan utläsas av promemorian förefaller de granskningsåtgärder som föreslås ligga nära ett övrigt granskningsuppdrag som motsvarar granskning utförd enligt standarden SNT 4400”, skriver RI.

Både RI och FAR varnar för att regeringen underskattar kostnaderna för revisorsgranskningarna.

”Vad gäller det remitterade förslaget bedömer Revisorsinspektionen att det sannolikt kommer att innebära kostnader för revisorsyttrandet i ett prisspann långt utanför de kostnadsramar som diskuteras i promemorian. Förslaget skulle därför få en minskad effekt för de företag som är berättigade ett omställningsstöd runt 100 000 kr. Sett ur det perspektivet finner Revisorsinspektionen att det skulle kunna finnas anledning att överväga om beloppsgränsen för när revisorsyttrandet ska bifogas bör justeras i förhållande till ställda krav på revisorns granskning”, skriver RI.

Läs hela RI:s remissvar.

Läs hela FAR:s remissvar.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *