RI ger yrkesförbud till Stockholmsrevisor

"Systematiska brister i kvalitetskontroll, åtgärder enligt penningtvättslagen och i revisionsarbetet".

Revisorsinspektionen (RI) fick upp ögonen för Stockholmsrevisorn efter att denne underkändes i en kvalitetskontroll av FAR. RI:s utredning omfattar fyra olika uppdrag och i samtliga uppdrag fanns det brister i arbetet, hela vägen från planering till slutförande av revisionen. 

”Omfattningen av bristerna i revisionsarbete ger anledning att starkt ifrågasätta hans förmåga att fullgöra en godtagbar revision”, skriver RI.

RI har därför beslutat att upphäva revisorns godkännande med omedelbar verkan. 

Revisorn drev sin egen byrå och RI menar därmed att han har brustit i två roller, både som revisor och i rollen som ställföreträdare ett revisionsföretag. 

I utredningen framgår det bland annat att han inte har genomfört några godkända riskbedömningar eller kvalitetskontroller i något av de granskade bolagen. Som ställföreträdare för ett revisionsbolag är man skyldig att inrätta en extern övervakningsprocess för att visa att man uppfyller sina skyldigheter gentemot penningtvättslagen, även detta menar RI att revisorn har misslyckats med. 

RI ser särskilt allvarligt på att han i samtliga bolag har tillstyrkt resultat- och balansräkningarna utan att ha haft grund för det. I två av uppdragen har han valt att inte anmärka på att årsredovisningen upprättats för sent. Han har heller inte påpekat att skatter och avgifter hanterats bristfälligt i tre av bolagen. Slutligen har det även funnits brister i utformningen av revisionsberättelserna i tre av bolagen

I utredningen framhåller revisorn att han har uppfyllt sina skyldigheter. Han har 52 års erfarenhet och tar alltid sina uppdrag på största allvar, trots att han är av en ”äldre skola”. Han berättar för RI att han har utformat ett eget kontrollsystem där han själv övervakar och kontrollerar sitt arbete. Enligt revisorn är hans uppdrag så pass okomplicerade att det inte behövs en extern kvalitetskontroll, den kan han hantera på egen hand.

Läs hela ärendet här: Dnr 2020-0844

Jonas Karanta

[email protected]